پرهام ابلیسVsکامی روانی


1078 Members

چنل خصوصی
#_پرهام_شاه_ابلیس_بزرگ

@tonell_zendeh ⚠️ایدی چنل

@parham_eblis_sabegh ⚠️ایدیم

@parham_rawani_teh_end_var ⚠️ایدیم

ایدیم⚠️ @OooO_shahnshah_parham_eblis_OooO

ایدی چنل ناموس باخته ها⚠️ @shahnshah_parham_eblism
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 1
Yesterday Views : 0
One Year Views : 4
ک اینطور اینم از گوه ننه بعدی فرهاد شیطان چیه کیرم تو هویتت داش خارکسه امد درخواست کل داد سر لرز رفتیم چنل کل جلوی داور لرز داد بی ناموس داور باختشو شلاقی کس ننش کرد حصابش نکنین یتیمو خیلی چسه ایدی حقیر ممبر ( @Farhad_sheitan ) #ناموس_گرفته_شده_پس_داده_نمیشود_یاحق
2019/05/22 03:38
Shomal (SoliDance Remix) - MehraadJam
@AHANG_SiSTEM
فرزانه زامبیا
2019/05/22 02:15
علی علی
2019/05/21 23:50
pin message
2019/05/21 23:50
♻️کل چنل زنده♻️ ♻️7کلمه سر لرز♻️ 🇨🇳پرهام شاه ابلیس🇨🇳 Vs 🇨🇨کامی روانی🇨🇨 ✅برد پرهام ابلیس ✅علت باخت کامی:لرز دادن ✅مدرک :فیلم ❗️مدت کل:۳ساعت❗️ داوری/__#فرزانه_زامبیا @tonell_zendeh
2019/05/21 23:50
Recorded by SPARTA RECORDER – Screen recorder for Android
2019/05/21 23:48
pin message
2019/05/21 23:47
۲۳:۴۶
2019/05/21 23:47
دو مین
2019/05/21 23:46
طبق قانون
2019/05/21 23:46
فیلم بده
2019/05/21 23:46
بنرت بده فیلم بدم
2019/05/21 23:46
عزل شد
2019/05/21 23:45
خوش اخلاق
2019/05/21 23:45
برم بخابم
2019/05/21 23:45
حالا عزل کن
2019/05/21 23:45
فیلم بده
2019/05/21 23:45
کس ننت بشه کس خارت بشه بی ناموس کس ناموس چس ناموس کس وا کس ول
2019/05/21 23:45
اینجوری کل میکنن داش کص لش نصل ول نص لش نصل ول لش
2019/05/21 23:45
کس خل کس کش کس وا کس ول کس اوبی چس ننه
2019/05/21 23:44
کس ننت کوشی تو بی ناموس کس ناموس کس وا
2019/05/21 23:44
کص ننه نصل کص لش نصل ول نصل گشاد کص لش نصل
2019/05/21 23:44
کص نصلت چص ننه صگ ننه لش نصل ول کص لش نصل
2019/05/21 23:44
کص جدت ننه لش شل کص صگ لش نصل کص لش
2019/05/21 23:44
کس خارت بشه کس ننت بشه کس وا کس ول کس اوبی کس نسل کس خل
2019/05/21 23:44
کص مادرت ننه لش نصل کص لش نصل کص چص نصل کص لش
2019/05/21 23:43
ننه کس ننه چس ننه کیری ننه کونی ننه وا ننه ول
2019/05/21 23:43
کص نصلت چص ننه صگ لش نصل گشاد کص لش نصل ول کص
2019/05/21 23:43
کس وا کس ول کس اوبی چس ننه کس ننه شل ننه خر ننه
2019/05/21 23:43
کص ننه لش ننه چص ننه کص لش کص خل کص لش نصل
2019/05/21 23:43
کص ننه چص ننه صگ لش نصل ول کص لش نصل شل کص
2019/05/21 23:43
کس وا کس ول کس اوبی چس ننه کس ننه شل ننه
2019/05/21 23:42
کص ممبر کص نصل چص لش گشاد کص لش نصل کص لش
2019/05/21 23:42
کص مادرت چص ننه صگ لش نصل ول کص نصل کص خل کص لش
2019/05/21 23:42
کس ول کس نسل کس خل کس اوبی چس ننه کس شل
2019/05/21 23:42
کص ننه کص ننه چص لش نصل ول کص لش نصل کص لش نصل
2019/05/21 23:42
کس ننت بشه کس خارت بشه کس اجیت بشه کس وا
2019/05/21 23:42
کص ننه چص نصل کص لش نصل ول کص لش نصل کص لش
2019/05/21 23:42
کص ننه چص ننه کص لش نصل کصکش لش نصل کص شل
2019/05/21 23:41
کص وا کص لش نصل کص چص نصل کص ننه کص لش
2019/05/21 23:41
ننه سگ ننه چس ننه کس ننه لش ننه کیری
2019/05/21 23:41
کص جدت ننه لش نصل کص لش نصل چص نصل کص لش کص خل
2019/05/21 23:41
کص ننه چص ننه کص ننه لش ننه شل ننه کص لش نصل
2019/05/21 23:41
کس ننت کوشی تو بی ناموس چس ننه کس ننه ول ننه
2019/05/21 23:41
کص ننت چص ننه صگ لش نصل کص لش چص نصل کص لش
2019/05/21 23:41
کس ننت کوشی تو خار کسه بالا باش کس وا کس ول کس شل
2019/05/21 23:41
کص نصلت چص ننه صگ نصل کص لش کص خل ول کص
2019/05/21 23:40
کس ننت بشه کس خارت بشه کس اجیت بشه کس وا کس ول
2019/05/21 23:40
کص ناموصت چص نصل کص لش نصل کونی ننه لش
2019/05/21 23:40
کس وا کس شل کس نسل کس خل کس کش نسل کس
2019/05/21 23:40
کص خل کص لش نصل گشاد کص ممبر کص لش نصل ول
2019/05/21 23:40
کص ننه چص ننه صگ لش نصل کص چص نصل کص لش
2019/05/21 23:40
کس ننت کس وا کس ول کس اوبی چس ننه
2019/05/21 23:40
کص خل کص جدت کص ننه چص ننه کص لش نصل ول
2019/05/21 23:39
کس ننت کوشی تو کس ننت بشه کس خارت بشه
2019/05/21 23:39
چص ممبر کص لش نصل کونی ننه کص لش نصل کص لش
2019/05/21 23:39
کس ننت بالا باش کس خارت بشه بی ناموس کس وا
2019/05/21 23:39
چس ننه کس ننه کس وا کس ول کس اوبی چس ننه سکس ننه
2019/05/21 23:39
کص ننت ننه لش ننه چص لش نصل گشاد کص لش
2019/05/21 23:39
کص مادرت چص ننه کص لش کص جدت کص ممبر کص لش
2019/05/21 23:39
خار کسه بالا باش کس ننت بشه کس خارت بشه بی ناموس
2019/05/21 23:39
کص ننه چص ننه کص لش لش نصل کص خل کص لش نصل گشاد
2019/05/21 23:38
کس ننه چس ننه کس وا کس ول کس اوبی چس ننه شل ننه
2019/05/21 23:38
کص مادرت ننه لش نصل کص چص نصل کص ول کص نصل
2019/05/21 23:38
1