ڕوانسەر دەروازەی هەورامان


467 Members

@Ravansar_Portal_Of_Hawraman
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 98
نویسندە را بایدی چهار چیز دل و دست و وجدان و افکار تمیز وگر اینکە ناپاک شد این چهار ز ناپاکی صاحبش شک مدار فتد تیغ اگر دست زنگی مست از آن بە قلم در کف خود پرست قلم چون گرفتی دو روئی مکن غرض ورزی و کینە جوئی مکن بکف خاک، چشم فتوت مباش گرفتی قلم بی مروت مباش سخن بی شمارست و مطلب هزار مگو حرف بی مغز نا استوار رە راستی و درستی گزین جز از راستی و درستی مبین قلم گیر و همچون قلم راست باش نە هر چەاش خیال کجت خواست باش قلم کز پی زحمت مردم است قلم نیست، نیش دم کژدم است. عارف @Ravansar_Portal_Of_Hawraman
2019/09/23 13:56