ڕوانسەر دەروازەی هەورامان


467 Members

@Ravansar_Portal_Of_Hawraman
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 96
شیرین خانم بختیار سنجابی دختر محمد خان بختیار سنجابی نمایندە زنان اورامانات در مراسم پیشوازی از استاندار کرمانشاهان در دوران پهلوی دوم دهە 70 م ، اورامانات ، شرق کُردستان 👇 @Ravansar_Portal_Of_Hawraman
2019/08/21 00:51