ڕوانسەر دەروازەی هەورامان


467 Members

@Ravansar_Portal_Of_Hawraman
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 23
✍سه چيز برادر را از برادر جدا ميکند: 1.زن 2.زر 3.زمين ✍سه چيز در زندگي يکبار به انسان داده مي‌شود: 1.والدين 2.جوانی 3.شانس ✍سه چيز دلتنگي مي آورند: 1.مرگ والدين 2.مرگ برادر 3.مرگ فرزند ✍سه چيز در دنيا لذت بخشند: 1.آب 2.اتش 3.آرامش ✍سه چيز را هرگز نخور: 1.غصه 2.حرام 3.حق ✍سه چيز باعث سقوط انسان است: 1.غرور 2.دشمني 3.جهل سه چيز را بايد افزايش داد: 1.دانش 2.دارائی 3.درخت ✍سه چيز انسان را تباه ميکند: 1.حرص 2.حسد 3.حماقت ✍سه چيز را هميشه بخور: 1.سيب 2.سير 3.سرکه ✍با سه چيز هميشه دوستي کن: 1.عشق 2.عدالت 3.عبادت ✍سه چيز رنج آور است: 1.بیماری 2.بی پولی 3.بی مرامی @Ravansar_Portal_Of_Hawraman
2019/08/13 23:05