QEERROO FI QARREE OROMOO


9148 Members

https://bit.ly/2VPKn39
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 35
Yesterday Views : 8
One Year Views : 345
​​Biqiltuu Dhaabuun madda ajriiti 2. Hadiisa Anas Ibni Maliik (RA) irraa odeeyfameen Ergamaan Rabbii ( ο·Ί) "Namni Muslimaa tokko Biqiltuu ykn sanyii midhaanii dhaabee(facaasee), oyruu san irraa Shimbirri ykn ilmi namaa ykn beeyiladoonni biroo irraa yoo sooratan, namticha biqiltuu dhaabe Kanaaf akka Sadaqaa wal irraa hin cinneetti isaa lakkaa’ama" (Bukhaarii) Hadiisni Kun Sadarkaa Biqiltuu dhaabuun Islamummaa keessatti qabu ibsa. Kanaaf Nutis sadarkaa tana beekne Biqiltuu dhaabne naannoo keenya haa kunuunsinuu. Nuuralhudaa Soora Qalbii Muslimaa. http://www.nuuralhudaa.com
2019/07/23 12:34
#Muddamsuu_Jaalalaa Asoosama Gabaabaa Kutaa 7ffaa ============================ Kutaa 7ffaa dubbisuun dura 1ffaa__6ffaa dubbisuu kee mirkaneeffadhu Caaltuun gaafa kana dhageessu yaada isaa ni mormite. Biliseen maatii ishii bira deemte ni deesse mucaan ishiin deesse garuu carraa guddachuu hin arganne. Abdiin silayyuu Yaada caaltuun waan mo'ameef Bilisee manatti deebisuu dhiise Caaltuutti dabalee jarsummaa ergus ishiin garuu gurra ittin dhageessu ni cuqqaallatte. Deebiin ishii hadhaa manaa isaa Bilisee wajjin akka jiraatu ture. Caaltuun amma lammaaffaa deebitee deemuf jalqabdee waan turteef visan deebinaanif jireenya maatii ishiis karaa qabsiiste waan barbaachisu erga xummurte maatiitti nagaa dhaamte imala ishii itti fufte. Caaltuun amma akka kaleessaa afuura hin dhokfanne midiyaa baraa kanas fayyadamuu eegalterti. Mucaa bareedduuf amala qabeetti waan taatef akkuma namni kamuu beeku fb kanarratti nama baay'etu jaalalaaf gaafata ta'us ishiin gurra ittin isaan dhageessu ni cuqqaallatte. . gara Xummura waggaa lammaffaa irratti mucaa waggaa lamaaf hiriyyaa fb ishii ture baay'ee walitti dhihaatan kan Lammii jedhamu jaalatte. Innis erga gaaffii jaalalaa dhiheessefi bubbulus obsaan guyyaa eege gaafa galtu buufaata xiyyaara idil Adunyaa Booleetti eegee qubeellaa itti godhate wal fuudhanis Wajjin bultii bareeda jiraachuu eegalan. Caaltuun jireenya maatii ishiis jijjirteetti obbooleewwaan ishiis barachaa jiru. Hunduma isaanif akka of danda'aniif waan isaanif malu guduunfaa gootefi jirti. Kanaaf dukkana jireenya ishiifis ta'ee maatii ishiif ifetti Gammadduudha. Maatiin ishiis Dhuguma imaanaa Keenya karaatti hin ganne ofii keetif akka shaamaa baaqaxee ifa nu argisiste lubbbuu ke wareegdee nuuf daandii jireenyaa saaqxe jedhanii galgala ganama eebbisu. ishiinis isa ishii gargaare umaa ishii galateeffachaa Lammii wajjin nagaatti jiraatu jaalalli isaanis namoota baay'eef fakkeenya gaarii ta'e. Lammiin hojjaata motummaati ishiinis barumsa ishii baay'ee jaalattus kolleejjii abbaa qabeenya galtee barachuu eegaltetti. Abdiin akka Caaltuun deemteen hojii gad dhiise ture. Innis Caaltuu, Bilisee, mucaa isaafi hojii isaa waan dhabeef sammuun isaa jeeqame erga karaarra buluu eegale bara lakkoofsiisera. Biliseenis waa baay'ee waan miidhamtef sakaallaa jaalalaa Abdii fi madaa mucaa ishii obsuu dadhabdee madaa ishii dhukkubsachaa maatii bira teessee otoo jirtuu achuma magaalaa Gojjootti hojii argatte jirti. ABDIIN akkuma Sammuun isaa tuqameetti lafa deemu hundatti ayii Caaltuu sakkaallaa jaalalaa keetti yoomin hiikaama jedhe dubbaacha karaarra jiraachu amaleeffatera. guyyaa tokko Lammii fi Caaltuun magaalaa keessaa jiraatan Amboo keessatti abdii arganii Lammiinis Abdii wallaaluyyuu seenaa kana ni beeka ture. Isaanis waalin mar'atanii Hospitala Amaanu'eel galee akka yaalamuf murteessan. Ji'a jaha booda Abdiin akka duriis fayyaa guutu qabaachuu baatus itti foyya'ee gara maatii isaatti deebi'eera. Caaltuu fi Lammiin tola oltummaa Abdiif godhanii nama tokko karaa irraa kaasanii gara jireenyatti deebisan kun tola oltummaa yeroo hunda hojjattan caala gammaachuu guddaa isaanif ta'e. Namoonni naannoo isaanis hojii gaarii yeroo hunda isaan irraa mul'atutti fakkeenyummaa taasifatan. Guyyaa tokko Lammii fi Caaltuun Abdiif bilbilanii jaldu magaalaa Gojjootti beellamaan. Guyyaa jedhamatti Abdiin bakka jedhametti gaafa argamu amanuu dadhabe. Lammii fi Caaltuun dursanii Bilisee barbaadani waan jiru hunda wajjiin hasaa'aani xummuraniru. Abdiinis waan ta'aa jiru gaaffii itti ta'us hojii gaarii isaan hojjatanitti gammadee fudhate. achumatti qubeellaa akka itti godhatuuf Caaltuun Abdiitti qubeellaa tokko Biliseettis qubeella tokko kennite. Isaanis Gaammachuun yaada kana fudhatan. Jireenya isaanis haala gaariin waliin jiraachuu itti fufan. #Xummuramera!!!! #Dhumarratti : jireenyi al tokko oli tokkommoo gadi namni kaayyoo qabu bu'aa bahiin itti hammatuus gaaf tokko ni milkaa'a obsaa fi yaada qajeelaa qabachuun garuu dandii milkaa'inaa keessatti gaatii guddaa qaba. Garaa dhiifamaa fi yaada gaarii waliif qabachuun karaa m.. Join godhaa @linkAadaaOromo
2019/07/23 11:39
πŸ˜‚ @Orofunniest πŸ˜‚ Mana galtee father dhaan "Dr Abiy guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona 200 dhaabee maal ittii gochuufi? Jettee yeroo gaafattu: Father: An maalittan beeka, tarii bosona seenee qabsaa'uufika. πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ πŸ˜†πŸ˜†πŸ˜†πŸ˜†πŸ˜†πŸ˜†πŸ˜† 😁😁😁😁😁😁😁 An gara kootiin isinis yoo barbaaddan kolfaa. Like Share gochuu hin irraanfatinaa @Orofunniest @Orofunniest
2019/07/23 11:14
πŸ‘† Dhukaasa Somaaliyaatti uumameen lubbuu namoota torbaa darbeera ******************* Magaalaa guddoo Somaaliyaa Maq-dishootti aleellaa ganama kana raawwaate hidhattoonni al-Shebaab nuti raawwate jedhaniiru. Aleellaa kanaan yoo xiqqaate lubbuun namoota 7 yoo darbu, namootni 15 mada’aniiru. Buufata xiyyaaraa magaalichatti argamu cinatti boombiin konkolaataarratti kiyyeeffame dho’ee balaan kun qaqqabe. Via,bbc @Oromiyaakibba
2019/07/23 10:21
KANA_BEEKTUU_LAATA ? #AARIIN:- Amala nama jijjiruu isaa. ~Fira nama dhabsiisuu isaa ~Sammuu jeequu isaa ~Qabeenya barbadeessuu isaa ~Badiif nama saaxiluu isaa ~Du’aaf nama kennuu isaa #JIBBIINSI :- walirraa nama fageessuu isaa ~Qofa galeessa nama taasisuu isaa ~Walitti dhufeenya booressuu isaa ~Dogongoraaf karaa banuu isaa ~Firiin isaas gaabbii ta’uu isaa!! #RAKKINNI:- Amala nama jijjiiruu isaa ~Waan hin qabne si barsiisuu isaa ~Abdii si kutachiisuu isaa ~Obsa si fixachiisuu isaa ~Biyyarraa siin baduu isaa!! #OBSII :- Taajjabbii irra si hambisa ~Hamtuu irraa nama eega ~Of-eeggannoo namaaf labsa ~Amala qabeessa nama taasisa ~Gara laafummaa nama barsiisa ~Sammuu nama ballisa ~Madaaluuf nama gargaara ~Olaantummaa nama gonfachiisa!! γ€ŠKANAAFUU OBSAA QABAADHU.》 #JAALALLI:- Gammachuu namaa laata ~Waan gaarii nama yaachisa ~Jireenya hawaasummaa cimsa ~Kaayyoo fiixaan baasa ~Galma qaqqabsiisa ~Bilisummaa yaadaa laata γ€ŠKANAAFUU JAALALLI FURTUU JIREENYATI.》 βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–
2019/07/23 06:50
What is shanee ???
2019/07/23 05:54
#AJANDAA_1ffaa. #MAQALEE, #wayyaaneen naannoo TIGRAAY hin fayyadnee.........???? ''maqalee biyya uumaan lolee, Waaqa ta'eef malleen. Dhakaachaaf cirrachaan hunduu oolee bulee...''. Jechuudhaan geeraru abboonnii oromoo. Eeyyen MAQALEEN Magaala Gudditti Naannoo TIGRAY Finfinnee irraa fageenya Km 980 irrattii biyya argamtu dha. Naannoon TIGRAAY badhaadhinna kennama uumamaatiin hedduu miidhamatuu ta'uu ishee irraa oomishnii midhaan nyaataatiif fayyadaman baayyee XINNAA waan ta'eef qotee bultoonnii naannichaa nyaataaf sanyii facaafata isaa bira darbee, gurgurtaaf dhiheefachuu kan hin dandeenye dha. Walumaa galattii guutuu biyyaattii keessaa uummatnii beelahaaf rakkataa jedhamee kan rageesifamee jiru uummata naannoo KAABAA kanaa dha. ΒΆΒΆ garuu immoo dhufaatii Wayyaanee mallas zeenawii tiin asitti keesumattuu bara 1986 asitti guutuu biyyattii keessaa sadarkaa duraa irrattii uummata fayyadamtoota ta'anii dha. Namoonnii siyaasaa tokko tokkoo'' namoota aangoo irra turan muraasa malee uummatnii TIGRAAY koonkumaa hin fayyadamnee '' jechuun kan dubbatan dhageenya. Dubbichii isaanii soba Dhugaa irraa fagaateedha. Akkamittii fayyadaman....? #1ffaa. GURGURTAA OOMIISHA SIMINTOO Bara mallasaa baroota 1985 irraa kaasee hanga 1997 oomishnii SIMINTOO gabaa hunda irraa akka dhabamu taasiisuun, fayyadamtoonnii SIMINTOO hundi isaanii gara Naannoo TIGRAAY deemanii warshaa MASOOBOOtii akka bitatan godhame. Dhaabbanii mootummaas ta'ee miti mootummaa guutuu ETHIOPIA irraa gara Maqaleetti imaluun, baayyina konkolaatotaa irraa kan ka'e SIMINTOO San argatanii bitatanii galuuf baatii LAMAA hanga SADIHII kan tursiifamaniidha. Turtii guyyoota hangasii keessattii bajatnii moottuummaa bittaa simintootiif ergamanif bahuyyuu Waajira guddaa tokkoof tokkoo ol kan ijaarsiisuu danda'utuu FAAYIDAA jiraatota MAQALEEtiif oola. Oomisha guutuu biyyaattiif oomiishuuf warshaa sana keessattii sabaaf sab_lammii biroo nama TOKKOO otuu hin eda'annee, hojjatootaa ilmaan TIGRAY qofa ta'an 5000 hanga 6000 ta'aniif kaffaltii guddaadhaan kan hojjachuun of biras darbanii maatiiwwan isaanii akka barbaadanittii kan ittiin jireenya isaanii jijirataa turaniidha. Kana jechuun warshaan sun tokkichii galii guutuu magaalaa maqalee, warra hooteelotaa guddaa hanga xiqqaa, warra suuqaa, warra manneen nyaataaf dhugaatii warra konkolaachistootaatii hanga warra listiroo isaaniitti madda galii guddicha Yookiin dhakaa warqii ta'ee fii ittiin duroomaniidha. Kana malees konkolaattoonni guutuu biyyaa irraa ka'anii simintoof gara maqalee imalan fe'iinsa tokko malee duwwaa deemuu irraa, MIDHAAN nyaataa, daldaltoonnii ilmaan TIGRAAY Oromiyaa irraa gatii xiqqoon bitatan fageenya hangasii gatii xiqqoon fe'achuun kan fayyadamanii dha. Konkolaachistoonnii gamas imalan hundi isaaniituu carraa biroo tokkollee waan hin qabneef fe'iinsa argatan biyyees ta'ee muka gatii kaffaltii xiqqoon kan fe'aniifii kabajaan qe'ee isaaniitti geesaniifiidha. , yaada dabalataa qabdaniif nuuf barreessaa isiinin jechaa FAAYIDAA naannoon TIGRAAY argatte ragaa waliin tokkoo jedhee waayee warshaa Tokkiichaa eegalee Jira. Mohammednur_guyyee Kutaan lammaffaa Ittii fufa...... Dubbisuu keessaniif Galata guddaa qabdu.....
2019/07/23 00:53
#SHARE Channel keenya jaalattani waan nu hordofaa jirtaniif galatoomaa. Hiriyoottan keenya hafan bira akka geenyu link keenyaπŸ‘‰ @kushmedia 'Share' gochun akka bira geenyu haa taasisnu. Galatoomaa. @kushmedia
2019/07/22 23:57
Miseensota Koongirasii Ameerikaa Keessa Hordoftoota Amantaa Islaamaa Kan Ta'an Ilhan Umar Fi Rashida Thalib Israa'iliin Daawwachuuf Lammiileen Israa'il Daawwii Isaanii Kana Mormaa Jiru Maalif? Fuulli Fb Jechoota Gaggaarii Odeeffannoo Kana Haala Kanaan Isin Dubbisiisa Link Kana Saaquun Dubbisaa https://www.facebook.com/179147432524310/posts/711828349256213/?app=fbl SHARE Godhaa @Jechotagaggaarii @Jechotagaggaarii
2019/07/22 23:50
Kufaatin Milkaa'ina yoo nuti irraa baranne. @oroquotes @oroquotes
2019/07/22 22:56
Kufaatin Milkaa'ina yoo nuti irraa baranne. @oroquotes @oroquotes
2019/07/22 22:56
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡ @oro_drawings @oro_drawings
2019/07/22 22:33
πŸ‘ŒπŸ‘πŸ‘πŸ‘
2019/07/22 22:19
Kan tokkoof gammachuu tokkoof miidhaadha!!!
2019/07/22 22:18
Yaa haayee si'umeraa goftaan hunddarraa caalchisee Yaa haayee Haawiin tiyya sumaa bareeddu kamiisee ~Jambo Jote😊 #Torbanwallo #Walloweek
2019/07/22 22:17
Raga qabatama gen_signed. Apk? Not used this application
2019/07/22 21:28
Osoo isin qunnamee maal gootu? . Wantichii akkanaa turee. Guyyaa tokko gaafa sanbata guddaa gurbaan amantii ofii jaalatu tokko uffatee qophaawee gara mana amantii ykn kadhannaa isaa deema akkuma achi gaheenis manni amantichaa guutee sagantaan kadhannaa jalqabamee namni hundinuu afuura kadhannaa keessa akka jiran hubate. Bitaa mirga ilaalee bakka taa'uu osoo barbaaddatuu eddo duwwaa tokko nama jidduutti arge achi taa'uuf gidduu deemuu jalqabe innis gadi taa'uuf jidduu gahee intala achii teesse jirtu tokkoon.Β«dhiifama mee xiqqoo ishii na jalaa siqiΒ»jedhee gaafate. isheenis sagalee ol kaaste iyyaa.Β«kuni mana waaqayyooti malee bakka itti jaalala saalaa nama gaafatanii miti!!! Narraa fagaadhuu!!Β»jettee iyyite. Namoonnis rifaatuun ija bobaasuun kadhannaa keessa ol utaalanii gurbicha ilaalutti ka'ani. Kanafi osoo gurbaa kana taatanii maali malli keessan? Maal gootu. . . @orbikofun join. .@orbikofun join. .@orbikofun join.
2019/07/22 20:26
πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚
2019/07/22 20:22
Sabooni cunqurfame waliti dhufnee tokkummaa keenya cimsuuf waadaa waliif galle. Guyyaa 4 booda or sabtii nurraa hin hafinaa. Dubbiin dubbii xiiqiiti. ~Saliha Sami 😊😊😊
2019/07/22 20:19
Namnii konsartii wallo irratii haafe ni abaaramaa!!!😁 #muramte!!
2019/07/22 20:09
#Torbanwallo karaan fagoo taheef x2 sirraa nan debisuu Onnen koo jaalalaan summa kan leliisu😊
2019/07/22 19:50
Yaa rabbi yaa Uumaa Mootii Ardiifi #samii Isa Hunda gochuu takka hin qabne #mamii Warra dhugaan gale jedhuuf Mindaa isaa nuu #guddisii Warra Sangaan dhale jedhu Hiddaan nurraa #buqqisi!
2019/07/22 19:47
Hi nooruu nedheera
2019/07/22 19:36
#Walloweek Qopoftanii😊
2019/07/22 19:32
Wiixinee Karoora Ayyaana Irreecha Hora Finfinnee fi Hora Har-sadee bara 2012 irratti bakka Gamtaan abbootti Gadaa fi Hogantooni olaanoo argamanitti mariin guyyaa har'aa 15/11/11 Giddu gala Aadaa Oromoo finfinneetti gageefameera Ayyaana kana irrattis sagantaawan - Torban Irreechaa (Irrecha Bazar & Exhibition) Giddugala Egzibiiyziiniifi Baazaarii Finfinneetti qopheessuu. - Konsertii Irreecha guddaa Hora Finfinnee (Hora Finfinnee Grand Concert) fi Bishooftuutti qindeessuu -Agarsiisa daandirraa jala bultii ayyaanichaatiif zoonii aadaa (cultural zone) kudhan irraa tokkoo tokkoo isaaniif miseensa kudhan qaban adda baasuun agarsiisuu. -Tiyaatira dhimma duudhaa sirna gadaafi irreecha irratti xiyyeeffate qopheessuun guyyaa jala bultii kabaja ayyaanichaatti dhiyeessuu. -Dhaabbilee Piroomooshinii aadaafi Aartii Oromoo waliin ta’uun namoota Seenaafi Aadaa Oromoo tiksuuf aarsaa kaffalaniif beekamtii kennuu fi kkf taniin bifa ho'aa ta'een kabajuuf qophiin eggalamee jira Wiixinee Karoora Irreecha cinaaniis sagantaa biqiltu
2019/07/22 18:58
Mali jirtan qeerroo fi qarren
2019/07/22 18:38
gara kuteessa koo yaa murataa jaalaa kan qabsoodhaaf baatee jiraattu daggala kan fedhiin foon keetii jabatee si hin moone kan beelaaf gadadoon si waadee si hin moone kan ololli namaa dhahee si hin jigsine kan taankiidhaaf jeettiin Sin barbadeessine yaa leenca bosonaa yaa gaachana sabaa baga si qabaanne WBO wabii sabaa. utuu si dhaananii mogolee si buusuuf utuu si ari'anii biyyarraa si baasuuf hunda dandamattee madda kee wal'aantee kaayyoo elemoo qilxuu eegdee itti cichitee yoonaan geesse kunoo qabsoo bara dhibbaa yoo alagaa malee siin maaltu si jibbaa? ummataaf dhaabbattee ta'uudhaan waardiyyaa qorra keessa deemtee Joortee halkaniif guyyaa nuuf jettee dheebottee Lolaaf raaree dhugaa nuuf jettee qullaakee ciiftee lafa gogaa yoo argatte qawween yoo cime harka qullaa ilmaan oromoo irraa diina eegdee lolaa nu gooteetta Jaaloo akka ol jennee deemnu galatoomi jenna jecha biraa hin qabnu. ................................... @Oromiyaakibba @Oromiyaakibba
2019/07/22 18:00
ibra galaatomiika poosti naf goodhame
2019/07/22 16:58
Artist ifaa taliilaa waan gaarii hojjataa jirtu jabaadhaa
2019/07/22 16:52
#Buubbee: Biyya baay'ee deemte keessatti waan taajjabde jiraa? #Gamsiis: eeyyee, innis shamarran waliin walquunamtii ergan godhee booddee Awurooppaanonni: Thank you naan jedhu Ameerikaanonni: please again naan jedhu Warri kan keenya maal osoo jedhanii gaariidha . . . Adaraa kee nama tokkotti hin himiin jedhu πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡ @Kolfaafgamsiis
2019/07/22 11:54
Walaloo hedduu jaalala keenya mi'eessuu danda'an qabatee jira😍 Ulfaatina guddaa waan hin qabneef buufachuun itti fayyadamaa. Akka jaallattan abdii guddaan qaba!!
2019/07/22 11:24
Yeroo Dhihootti Gorsa Garaagaraa, Hog-Barruulee, Bohaartii Isin Bohaarsanii Fi Seenaalee Isin Barsiisan Karaa Channel YouTube Jechoota Gaggaarii Qabannee Isiniif Dhufna Subscribe Godhaa Nu Eegaa Hiriyoota Keessaniif Share Godhaa https://m.youtube.com/channel/UCeYT34MhwPKcwnrgngNXRBA/about
2019/07/22 11:16
Channel Afaan Oromoo isin JOIN gochuu qabdan. πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
2019/07/22 11:05
BEEKSISA ODUU GAMMACHIISAA Seer-luga Afaan Ingiliffaa warri chaanalii dhuunfaa irratti barachuu barbaaddan dafaatii galmaa'aa. Hammi barattootaa nu'i barbaannu 50 qofaa waan ta'eef carraa keessanitti fayyadamaa. Qarshii Galmee ......... 25.00 birr Kaffaltii Torbee..........5.000 birr
2019/07/22 09:21
#SHARE Channel keenya jaalattani waan nu hordofaa jirtaniif galatoomaa. Hiriyoottan keenya hafan bira akka geenyu link keenyaπŸ‘‰ @kushmedia 'Share' gochun akka bira geenyu haa taasisnu. Galatoomaa. @kushmedia
2019/07/22 05:20
Jirtuuyuuu
2019/07/22 00:57
Baga Gammaddan Baga Gammannee Jechaa. Channel Guddicha Qeerroof Qarreen Oromiyaa keesatti argaman kan Odeeffannoole Oromiyaa jedhu Qabannee isiniif dhiyeessinee jirraa. Odeeffannoo Qulqulluu tahe kanneen akka /'Oduu_Gurra_Oromiyaa' /'Bashannanaaf' /'Fakkiile_Garagaraa_Ilaaluf' /'Afaan_Ingiliffaa_Barachuuf' /'Afaan_Oromoo_Seeran_Qubeessuf' fi Odeeffannoole Biyya Alaa tokko tokko isin biraan gahuuf Qophii Keenya Xummurree jirraa! Isinis Hiriyoota keesaniif Share waliif Godhuun Dirqama Keesan bahaan Dhaamsa keenya! πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰join join join join join join join join join join @Oromiyaakibba @Oromiyaakibba @Oromiyaakibba @Oromiyaakibba
2019/07/22 00:50
Buufati Xiyyaaraa Idil-addunyaa Boolee Roobiii darbe Adoolessa 17 qofa imaltoota adduunyaa 19,528 keessummeessuun seenaa isaa keessatti kun lakkoofsa isa guddaadha. Lakkoofsi imaltoota gara Itoophiyaatti imalanis ta'e Finfinnee keessa darban sababa bona faranjootaan dabalaa dhufuu isaa qoondalli Buufata Xiyyaaraa Boolee BBCtti himaniiru. Sababi kan biraa beekkamtiin daandii xiyyaaraa Itoophiyaafi lakkoofsi xiyyaaraa qabu dabalaa dhufuu isaa ta'uu ragaaleen ibsan akka jiran dubbataniiru. Ibsi Daandiin Xiyyaara Itoophiyaa baase -Roobii qofa baalaliiwwan 310 kan turan yeroo ta'u balallii kanaratti imaltoonni 21,028 ka'umsii isaani Buufata Xiyyaara Booleerra yeroo ta'u, 8,500 immoo ga'umsi isaani Buufata Xiyyaara Boolee Finfinne akka ture beeksiseera. Haaluma wal fakkatuun ibsi kun lakkoofsa imaltoota hamma kana keessumeesuun seenaa Buufata Xiyyaarichaa keessatti argame akka hin beekne ibsa. Daarektarri Buufata Xiyyaaraa idil addunyaa Booleefi gaggeesaa olaanaan yeroo Buufatalee Xiyyaaraa Itoophiyaa Obbo Getaaneh Adaraa "Babal'achaa kan jiru kutaan imaltoota keessummeessu (terminal)daandeetti imaltoota keessummissuu Buufata Xiyyaarichaa dachaan ni guddisa," jedhu. Dabaluunis Obbo Getaaneh "Waqtii bonaa faranjootatti lakkoofsa imaltootaa hin beekamne keessummeesuuf qophofneerra" jedhu. Addunyaa guutummaatti lafa ga'uumsa 120 ol kan qabu Daandiin Xiyyaaraa kun xiyyaaroti buufata xiyyaraa Booleerra ka'aniifi qubatan dhibbaan akka lakkaa'aman taasiseera. Pirojektiin babal'inaa Booletti taasifamu, buufati xiyyaaraa kun waggaatti imaltoota miiliyoona 22 akka keessummeessu isa taasisa jedhameera. @Oromiyaakibba
2019/07/22 00:43
Jaalalan ❀sif❀ qabuu """""""""" """""""" """""""" Jaalalan sif qabuu mal jedheen himadhaa Sittii himaachufiis Ati narra fagoodhaaΓ—2 ------------------ Jalaaltii tee natti hammati Yeroon maqaa ke dhagahuu Yeroo dubbiin tee hundii Addunyaa tana wal gahuuΓ—2 -------------------- Haadharra kan jallattaan Ni jiraa wan senee Ummirran si jalladha Lubbu tootihu sif kenneΓ—2 ------------------ Rafee yon kaa'us Lubbun sumaa yaddi Halaaf amaala ke laalen Lubbun too gammaddiΓ—2 -------------------- Yaa rabbii na garsiisi Maanabbatille tahuu Manabbatii garran isaa Arguu kanin dandahuuΓ—2 ------------------- Sin jalladhaa anii Ummafii abbarra Isaan qofaa mitii Lubbuu tiyyaraΓ—2 --------------- Sirratti busuun koo Nagaayaf rahmata Narratiis ni busaa Abban rahmaataΓ—2 ---------------------- Maqaa isaa dhagenyaan Irratii busii salawaata Irratii busuudhaf Ajrii guddo arkaataΓ—2 -------------------- Yaa rassulaa rabbi Yaa abba jalaalaa Jalaalan sif qaburra Wan barresu wallalaΓ—2 --------------- Sirratii haa jiraatuu Nagayaaf rahmanni Yaa rabbi nu godhii Olla isaaniΓ—2 ------------- Ψ΅ΩŽΩ„Ω‘Ω‰ Ψ§Ω„Ω„Ω‡ ΨΉΩŽΩ„ΩŽΩŠΩ’Ω‡Ω ΩˆΩŽΨ³ΩŽΩ„Ω‘Ω… Jalaala isaf qabduun #share_share Godhii
2019/07/22 00:42
GORSABAREEDA KANA WALIIIF QOODA SHARE GODHIII -Ilmi namaa Gaafa dhalatu kophaa dhalata. -Gaafa du'uus kophuma du'a. Yaa ilma namaa... -Gaafa dhalattu nama siif gammade hin beeytu. -Gaafa duutuus nama siif rifatu hin beeytu. Yaa Ilma namaa... -Garaa haadha teetii keeysatti dukkana keeysa turte. -Qabrii keeysattiis dukkana keeysa jiraatta. SUBHAANALLAH... Yaa ilma Namaa -Garaa haadha keetii keeysatti rakkina gadaameeysaa keeysa turte. -Qabrii keeysattiis rakkina keeysa jiraatta. -Akkuma Garaa Hadha teetii kessatti humaa hojjachu hin dandenye Qabrii kessattis humaa hojjattu hin dandeysu. Boruuf teetiif arruma hojjadhu qophaawi. @UmmiRuhii
2019/07/22 00:38
"Ummata of-kabaju addunyaa guutuutu kabaja. Ummata of-hin-kabajne Adunyaan hin kabajju. Waldaan Maccaa Tuulamaa Oromoon akka of-kabaju Taasise!" ~Prof. Mohaammad Hassan @Oromiyaakibba @Oromiyaakibb
2019/07/22 00:33
Filannoo yoo qabaatte Waan irra bareedaa(wayyu) filadhu, Filannoo yoo hin qabaanne ammo Waan irra bareedaa(wayya) dalagi. @oroquotes @oroquotes
2019/07/21 23:12
G: Qacarrii hojii Hojii : 3 sales Afaaan oromoofi afaan amaara siritti kan danda'u Kanaan dura hojii "sales" irra ji'a jahaaf hojate kan beeku "Technology" haala salphaadhaan gargaaramu kan danda'u Saala : dhiira Mindaa : 2500+ commishiniu hawwataa wajji Work place: Laga tafo, Dukem and Sululta
2019/07/21 22:29
"Ummata of-kabaju addunyaa guutuutu kabaja. Ummata of-hin-kabajne Adunyaan hin kabajju. Waldaan Maccaa Tuulamaa Oromoon akka of-kabaju Taasise!" ~Prof. Mohaammad Hassan @linkAadaaOromo @linkAadaaOromo
2019/07/21 22:28
Baga Gammaddan Baga Gammannee Jechaa. Channel Guddicha Qeerroof Qarreen Oromiyaa keesatti argaman kan Odeeffannoole Oromiyaa jedhu Qabannee isiniif dhiyeessinee jirraa. Odeeffannoo Qulqulluu tahe kanneen akka /'Oduu_Gurra_Oromiyaa' /'Bashannanaaf' /'Fakkiile_Garagaraa_Ilaaluf' /'Afaan_Ingiliffaa_Barachuuf' /'Afaan_Oromoo_Seeran_Qubeessuf' fi Odeeffannoole Biyya Alaa tokko tokko isin biraan gahuuf Qophii Keenya Xummurree jirraa! Isinis Hiriyoota keesaniif Share waliif Godhuun Dirqama Keesan bahaan Dhaamsa keenya! πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰join join join join join join join join join join @Oromiyaakibba @Oromiyaakibba @Oromiyaakibba @Oromiyaakibba
2019/07/21 22:21
RΓΈbΔ±kΒͺ: Kijibaan bara kanaa baayyee nama #dhibaa Miilaan Lafa dhaabbatee samii halluu #dibaa Namni Tokko tokko bishaaniin harki cabee Na #yaalaa_jedha Namni tokko tokko qilleensa harkaan qabee #Ilaalaa_jedha Namni gariin immo Oduun dachii Uree #samii_diiga Gariin Namaa Foon isaa muree #sabaaf_dhiiga Sii namni namaa gadii Yaa kijibduu ati badii likeπŸ‘ πŸ”΄βš«βšͺJoinΒ  ▒▓⇨→@sikomando πŸ‘ˆ πŸ”΄βš«βšͺJoinΒ  ▒▓⇨→@sikomando πŸ‘ˆ
2019/07/21 22:03
Ashamaa harka fuune jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan oromoo. Applicationin kana kessaatti jechoota hayyuu oromoo DR Abiy Ahimed dubbatan isiniif dhiheessineerra. Appin kun Jechoota DR Abiy Ahimed dubbatan gosoota heddu kan qabu yommuu ta’u , akkasumas hayyoota garagaratiin kan dhiyaateedha. Altokko App kana 'playstore' irratti urjii shan 'rate' haa goonu. Rate' gochuu keef wanti sirraa hir'atu hin jiru. Garuu Applikeeshinoota Afaan Oromoo akka baay'atuufi namoota yeroo isaanii Afaan Oromoo guddisuuf qisaasessan qarqaaruudha. πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡https://play.google.com/store/apps/details?id=gulelesoft.app.jechoota.abiy.ahmed
2019/07/21 21:45
Qacarrii hojii Hojii : 3 sales Afaaan oromoofi afaan amaara siritti kan danda'u Kanaan dura hojii "sales" irra ji'a jahaaf hojate kan beeku "Technology" haala salphaadhaan gargaaramu kan danda'u Saala : dhiira Mindaa : 2500+ commishiniu hawwataa wajji Work place: Laga tafo, Dukem and Sululta
2019/07/21 21:31
1