🎹🎼ഇമ്പമുള്ള മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ🎼🎹


2707 Members

🎶തനിമയുള്ളതും ഇമ്പമാർന്നതുമായ മാപ്പിള പാട്ടിന്റെ മധുരമുള്ള ഇശലുകൾക്ക് കാതോർക്കാൻ എല്ലാ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ആസ്വാദകരേയും "ഇമ്പമുള്ള മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ" Telegram ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.🎶
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 12
2019/08/23 12:33
❤️❤️❤️
2019/06/07 23:06
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 30 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.
2019/05/29 13:24
070 Kerikomakodathan
070
070 Kerikomakodathan 070
2019/04/04 09:17
FADALUTTOR MALIK DEENAR KHAJA...
https://t.me/mappilappattukal
FADALUTTOR MALIK DEENAR KHAJA... https://t.me/mappilappattukal
2018/10/12 17:36
DEENINU VENDI
https://t.me/mappilappattukal
2018/10/12 17:35
Arshinnum Kursinnum......
https://t.me/mappilappattukal
Arshinnum Kursinnum...... https://t.me/mappilappattukal
2018/10/12 17:09
Urathaar Enikkarambha Kanni
https://t.me/mappilappattukal
Urathaar Enikkarambha Kanni https://t.me/mappilappattukal
2018/10/09 18:23
BEEVI FATHIMA THAN....
https://t.me/mappilappattukal
BEEVI FATHIMA THAN.... https://t.me/mappilappattukal
2018/10/09 18:22
ARSHIL PULIYORE
ARSHIL PULIYORE
2018/10/05 21:50
AHADINTE VEEDATHIL
AHADINTE VEEDATHIL
2018/10/05 21:50
AADI AHADIYATHIN
AADI AHADIYATHIN
2018/10/05 21:50
Kelendu tholarude
2018/07/23 05:57
t.me/mappilappattukal
2018/05/23 03:45
YAAKOOB NABIKK.... RAHMAN ORKATTERI
https://t.me/mappilappattukal
YAAKOOB NABIKK.... RAHMAN ORKATTERI https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:23
URATHAR ENIKKAARAMBA... KANNUR SHAREEF
https://t.me/mappilappattukal
URATHAR ENIKKAARAMBA... KANNUR SHAREEF https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:23
SUBAHI BANKIN.... NADIR SHA
https://t.me/mappilappattukal
SUBAHI BANKIN.... NADIR SHA https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:22
PAURNAMI... KANNUR ZEENATH
https://t.me/mappilappattukal
PAURNAMI... KANNUR ZEENATH https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:22
PATHIVAYI EN.... RAHNA
https://t.me/mappilappattukal
PATHIVAYI EN.... RAHNA https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:21
PANDATHE... KANNUR SHAREEF
https://t.me/mappilappattukal
PANDATHE... KANNUR SHAREEF https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:20
PAADI BILAL ENNA... KANNUR ZEENATH
https://t.me/mappilappattukal
PAADI BILAL ENNA... KANNUR ZEENATH https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:20
MUTHE MUHABBATHE.. KANNUR ZEENATH & UMER
https://t.me/mappilappattukal
MUTHE MUHABBATHE.. KANNUR ZEENATH & UMER https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:18
KUPPIVALA THALAM.... KANNUR ZEENATH
https://t.me/mappilappattukal
KUPPIVALA THALAM.... KANNUR ZEENATH https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:17
KHABARENNU KETTAAL..... WITHOUR MUSIC
https://t.me/mappilappattukal
Without Music
2018/05/03 00:16
KANNEERIL... KANNUR SHAREEF
https://t.me/mappilappattukal
KANNEERIL... KANNUR SHAREEF https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:16
KANNALLA ... KANNUR SHAREEF
https://t.me/mappilappattukal
KANNALLA ... KANNUR SHAREEF https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:15
KAATHU KAATHU... KANNUR ZEENATH
https://t.me/mappilappattukal
KAATHU KAATHU... KANNUR ZEENATH https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:14
IRULOAKAM... KANNUR ZEENATH
https://t.me/mappilappattukal
IRULOAKAM... KANNUR ZEENATH https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:13
IBLEESIN... KANNUR ZEENATH
https://t.me/mappilappattukal
IBLEESIN... KANNUR ZEENATH https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:13
EBRAHIM NABI... KANNUR SHAREEF
https://t.me/mappilappattukal
EBRAHIM NABI... KANNUR SHAREEF https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:12
BISMILLAHI ENNA... KANNUR ZEENATH
https://t.me/mappilappattukal
BISMILLAHI ENNA... KANNUR ZEENATH https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:11
AMBRATHIL ABILI... KANNUR ZEENATH
https://t.me/mappilappattukal
AMBRATHIL ABILI... KANNUR ZEENATH https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:10
ALLAH KAIR CHEYYATTE... ABID KANNUR
https://t.me/mappilappattukal
ALLAH KAIR CHEYYATTE... ABID KANNUR https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:10
ALHAMDULILLA.... KANNUR ZEENATH
https://t.me/mappilappattukal
ALHAMDULILLA.... KANNUR ZEENATH https://t.me/mappilappattukal
2018/05/03 00:09
🎼Collection of 🎼 🎼തരിവള കിലുക്കം CD🎼
2018/05/03 00:09
VINDANE AVAN VINDANE ENAY KONDARUM... PEER MOHAMMED
https://t.me/mappilappattukal
VINDANE AVAN VINDANE ENAY KONDARUM... PEER MOHAMMED https://t.me/mappilappattukal
2018/04/26 12:51
THINKAL KATHIROTTHA PENNANU
https://t.me/mappilappattukal
THINKAL KATHIROTTHA PENNANU https://t.me/mappilappattukal
2018/04/26 12:50
THARANGAL AKASHA SEEMAYIL PEERMOHAMMED, RAHNA
https://t.me/mappilappattukal
THARANGAL AKASHA SEEMAYIL PEERMOHAMMED, RAHNA https://t.me/mappilappattukal
2018/04/26 12:49
MANASSINTE MALARVADI... UNNI MENON, FASEELA
https://t.me/mappilappattukal
MANASSINTE MALARVADI... UNNI MENON, FASEELA https://t.me/mappilappattukal
2018/04/26 12:49
MANASSENNA POOVADIKKULLIL... HASEENA BEEGUM
https://t.me/mappilappattukal
MANASSENNA POOVADIKKULLIL... HASEENA BEEGUM https://t.me/mappilappattukal
2018/04/26 12:48
MADHU MASA... INDIRA JOY
https://t.me/mappilappattukal
MADHU MASA... INDIRA JOY https://t.me/mappilappattukal
2018/04/26 12:47
ADIYIL BISMIYUM....
https://t.me/mappilappattukal
ADIYIL BISMIYUM.... https://t.me/mappilappattukal
2018/04/26 12:47
ADIPETT KOTHI PIDITHARO... RAMLA BEGUM
https://t.me/mappilappattukal
ADIPETT KOTHI PIDITHARO... RAMLA BEGUM https://t.me/mappilappattukal
2018/04/26 12:46
ADIPETT KOTHI PIDITHARO... OLD VERSION
https://t.me/mappilappattukal
ADIPETT KOTHI PIDITHARO... OLD VERSION https://t.me/mappilappattukal
2018/04/26 12:46
COLLECTED FROM തേനിശല്‍ തനിമ Whatsapp GROUP....
2018/04/26 12:45
VARNA PAKITTARNNA ..... KT MOHAMMED ANJALI
https://t.me/mappilappattukal
VARNA PAKITTARNNA ..... KT MOHAMMED ANJALI https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:26
UHUD RANANKANA.... MP UMMER KUTTY
https://t.me/mappilappattukal
UHUD RANANKANA.... MP UMMER KUTTY https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:25
THOORISNAA MALA THAZVARAYIL.... PALLIKAL MOIDEEN
https://t.me/mappilappattukal
THOORISNAA MALA THAZVARAYIL.... PALLIKAL MOIDEEN https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:24
SAUBHAGYA YOGYA SAMBHAVAM..... AV MOHAMMED
https://t.me/mappilappattukal
SAUBHAGYA YOGYA SAMBHAVAM..... AV MOHAMMED https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:24
RASOOLULLAHI SALAM.... AV MOHAMMED
https://t.me/mappilappattukal
RASOOLULLAHI SALAM.... AV MOHAMMED https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:24
PONNUM MINNUM.... FASEELA
https://t.me/mappilappattukal
PONNUM MINNUM.... FASEELA https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:23
PAKALI NISHANI..... AV MOHAMMED
https://t.me/mappilappattukal
PAKALI NISHANI..... AV MOHAMMED https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:23
OYYE ENIKKUND ... ORGINAL... PEER MOHAMMED ,SHYLAJA
https://t.me/mappilappattukal
OYYE ENIKKUND ... ORGINAL... PEER MOHAMMED ,SHYLAJA https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:23
OTHU PALLEEL ANNU NAMMAL..... VT MURALI
https://t.me/mappilappattukal
OTHU PALLEEL ANNU NAMMAL..... VT MURALI https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:22
MULLAPPOO POOVILIM POOVAYA ..... VM KUTY , AYSHA SISITERS
https://t.me/mappilappattukal
MULLAPPOO POOVILIM POOVAYA ..... VM KUTY , AYSHA SISITERS https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:22
Mulla Malar Parimalam AV Mohammed
https://t.me/mappilappattukal
Mulla Malar Parimalam AV Mohammed https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:22
MOLE CHIRIYADEE ..... SALEEM KANNUR
https://t.me/mappilappattukal
MOLE CHIRIYADEE ..... SALEEM KANNUR https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:21
MOIDEEN MALA ... MP UMMER KUTTY
https://t.me/mappilappattukal
MOIDEEN MALA ... MP UMMER KUTTY https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:21
MAALIKAYIL MUDI CHOODI VILANGUM...... VM KUTY
https://t.me/mappilappattukal
MAALIKAYIL MUDI CHOODI VILANGUM...... VM KUTY https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:21
HUSNUL JAMALALE..... SALEEM KANNUR, MADHURI
https://t.me/mappilappattukal
HUSNUL JAMALALE..... SALEEM KANNUR, MADHURI https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:20
BHARATHA DEVI INDIRA.... KT MOHAMMED , ANJALI
https://t.me/mappilappattukal
BHARATHA DEVI INDIRA.... KT MOHAMMED , ANJALI https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:20
AZAKERUNNOLE VA... ORGINAL ... PEER MOHAMMED ,SHYLAJA
https://t.me/mappilappattukal
AZAKERUNNOLE VA... ORGINAL ... PEER MOHAMMED ,SHYLAJA https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:20
ANNIRUPATHI ONNINU..... VM KUTY RAJAN
https://t.me/mappilappattukal
ANNIRUPATHI ONNINU..... VM KUTY RAJAN https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:19
ALLAHUVIN THIRU KALPANA.... SM KOYA
https://t.me/mappilappattukal
ALLAHUVIN THIRU KALPANA.... SM KOYA https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:19
AANE MADANAPOO KANI THENALE..... SM KOYA
https://t.me/mappilappattukal
AANE MADANAPOO KANI THENALE..... SM KOYA https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:18
🎼Vintage Collection🎼
2018/04/19 01:18
WAFATH ANBI PART 2
https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:16
WAFATH NABI part 1 KADHA PRASAMGAM... SUHARA BEGUM
https://t.me/mappilappattukal
WAFATH NABI part 1 KADHA PRASAMGAM... SUHARA BEGUM https://t.me/mappilappattukal
2018/04/19 01:16
🎹കഥാപ്രസംഗം.....🎼 വഫാത്ത് റസൂൽ 🎤 സുഹാറാ ബീഗം🎤
2018/04/19 01:15
URATH YA MAULAL URUBA ... MA AZIZ
https://t.me/mappilappattukal
URATH YA MAULAL URUBA ... MA AZIZ https://t.me/mappilappattukal
2018/04/18 02:05
THANAM ORU BUSTHAN ... FASEELA
https://t.me/mappilappattukal
THANAM ORU BUSTHAN ... FASEELA https://t.me/mappilappattukal
2018/04/18 02:05
THADAKI MANATTHE SAMAYATHIL... PEER MOHAMMED
https://t.me/mappilappattukal
THADAKI MANATTHE SAMAYATHIL... PEER MOHAMMED https://t.me/mappilappattukal
2018/04/18 02:05
SHAMSUM PIN KHAMARUM.... PC LIYAQATH
https://t.me/mappilappattukal
SHAMSUM PIN KHAMARUM.... PC LIYAQATH https://t.me/mappilappattukal
2018/04/18 02:04
PUTHUMARAN AKATHARIL.... KADER MANMATA
https://t.me/mappilappattukal
PUTHUMARAN AKATHARIL.... KADER MANMATA https://t.me/mappilappattukal
2018/04/18 02:04
PURAPPETT ABU JAHIL..... PEER MOHAMMED
https://t.me/mappilappattukal
PURAPPETT ABU JAHIL..... PEER MOHAMMED https://t.me/mappilappattukal
2018/04/18 02:03
PADAPP PADAPPOD...... MUKKAM SAJIDA
https://t.me/mappilappattukal
PADAPP PADAPPOD...... MUKKAM SAJIDA https://t.me/mappilappattukal
2018/04/18 02:03
MARAN INAYAI VANNA AV MOHAMMED
https://t.me/mappilappattukal
MARAN INAYAI VANNA AV MOHAMMED https://t.me/mappilappattukal
2018/04/18 02:02
MANIYARA KINA KANUM..... FASEELA
https://t.me/mappilappattukal
MANIYARA KINA KANUM..... FASEELA https://t.me/mappilappattukal
2018/04/18 02:02
1