مجله


24834 Members

{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 50
این کانال عالیه پیشنهاد میکنم جوین شید 👇 @gaf_org
2019/09/20 17:13
وقتی استاد ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه ست داره درس میده و هیچی نمیفهمی ♡➺ @Majele
2019/05/14 10:24
بهش گفتن با فرغون ببر راحت تره 😐😂 ♡➺ @Majele
2019/05/14 10:24
ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯼ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ، ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﻧﻤﯽﺷﺪ.… ﺍﻭ ﻧﺬﺭ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﺷﻮﺩ، ﺗﺎ ﯾﻚ ﻣﺎﻩ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻨﺪ! . ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻭ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﺷﺪ…! ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﯾﻚ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺷﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯﭘﺎﯾﺎﻥﻛﺎﺭ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﻜﻪ ﻗﻨﺎﺩ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻮﻝ ﺑﺪﻫﺪ، ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ از گرفتن پول امتناع کرد و ﻣﺎﺟﺮﺍی نذرش ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ.… ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻐﺎﺯﻩﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﺪ، ﯾﻚ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻭ ﯾﻚ ﻛﺎﺭﺕ ﺗﺒﺮﯾﻚ ﻭ ﺗﺸﻜﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻗﻨﺎﺩ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﻮﺩ…! ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﯾﻚ ﮔلﻓﺮﻭﺵ ﻫﻠﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﻨﺪ، ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻐﺎﺯﻩﺍﺵ ﺭﺍﺑﺎﺯ ﻛﻨﺪ، ﯾﻚ ﺩﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﯾﻚ ﻛﺎﺭﺕ ﺗﺒﺮﯾﻚ ﻭ ﺗﺸﻜﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﻮﺩ…! ‌ ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﯾﻚ تاجر ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩ… ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮﻝ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻛﺮﺩ…! ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻐﺎﺯﻩﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﺮﻩﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ؟ ﭼﻬﻞ ﺗﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺻﻒ ﻛﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩن ﻭ ﻏﺮ میزﺩن که این مرتیکه چرا دیر کرد...!؟😂 ♡➺ @Majele
2019/05/14 10:23
هنرمند تویی، بقیه اداتو درمیارن ♡➺ @Majele
2019/05/14 10:23
#تلقین روزی زنبور و مار با هم بحثشان شد! مار میگفت: انسانها از ترسِ ظاهر خوفناکِ من میمیرند؛ نه بخاطر نیش زدنم! اما زنبور نمی پذیرفت. مار، برای اثبات حرفش، به چوپانی که زیر درختی خوابیده بود؛ نزدیک شد و رو به زنبور گفت: من او را می گزم و مخفی میشوم ؛ تو بالای سرش سر و صدا و خودنمایی کن! مار چوپان را نیش زد و زنبور شروع به پرواز کردن بالای سر چوپان نمود. چوپان فورا از خواب پرید و گفت: ای زنبور لعنتی! و شروع به مکیدن جای نیش و تخلیه زهر کرد. مقداری دارو بر روی زخمش قرار داد و بعد از چندی بهبود یافت. سپس دوباره مشغول استراحت شد که مار و زنبور نقشه دیگری کشیدند: اینبار زنبور نیش زد و مار خودنمایی کرد! چوپان از خواب پرید و همین که مار را دید، از ترس پا به فرار گذاشت! او بخاطر وحشت از مار، دیگر زهر را تخلیه ننمود چند روز بعد، چوپان به خاطر ترس از مار و نیش زنبور مرد! بسیاری بیماری ها و کارها نیز همینگونه اند؛ و افراد فقط بخاطر ترس از آنها، نابود میشوند. "مواظب تلقین های زندگی خود باشید.........! ♡➺ @Majele
2019/05/14 10:22
جعفر میخواست خودکشی کنه، حاجی دیدش بهش گفت: چرا میخوای خودتو بکشی؟ جعفر گفت: مشکل خانوادگی دارم☹️ حاجی: مشکلی نیست که حل نشه، بگو مشکلت چیه؟🤔 جعفر: با یک زن بیوه ازدواج کردم که یه دختر داشت. پدرم تا دخترش را دید با اون ازدواج کرد! پدرم شوهر دخترم شد و من پدر زنش! بعد از مدتی زنم بچه دار شد که پدرم پدربزرگش شد و همانطور که فرزندم برادر زن پدرم است او خاله ام شد و فرزندم داییم!! و زمانیکه زن پدرم بچه دار شد فرزندش برادرم شد و در آن واحد نوه ام، چون نوه زنم میشد و زنم چون مادربزرگ برادرم میشد مادربزرگ منم هست. با این حساب من همسر مادربزرگم هستم و پدربزرگ برادرم از پدرم و پدربزرگ خودم و نوه خودم. 😧 حاجی: توکل به خدا کن و خودکشی کن. خدا خودت و پدرت رو نابود کنه و لعنت بر کسی که دوباره ازت سؤال کنه😂😂😂😂 ♡➺ @Majele
2019/05/14 10:21
بوشهری‌ها اولین سلفی خود را با ناو آمریکایی گرفتند به زودی: من و آبراهام یهویی من و بمب افکن ....😂 ♡➺ @Majele
2019/05/14 10:21
صدای جوانان وطن به گوش آمریکا رسید😂 خبرنگار CNN :ایرانی‌ها ایده ترامپ برای ارسال شماره تلفن را سوژه طنز کردن و می‌گویند اگه شماره ملانیا(دختر ترامپ) را می‌فرستاد، بهتر بود.! :))))))) ♡➺ @Majele
2019/05/14 10:20
دیدن نمیتونن امکانات مورد نیاز جوانان رو در اختیارشون بذارن با خودشون گفتن خب حالا سن جوانی رو افزایش میدیم شاید فرجی شد😂 ♡➺ @Majele
2019/05/14 10:19
📛اینطوری هم خوبه ... پارک ممنوع ♡➺ @Majele
2019/05/14 10:19
جنايتكاركه آدم كشته بود، در حال فرار با لباس ژنده خسته به دهكده رسيد. چند روزچيزى نخورده بود وگرسنه بود.جلوى مغازه ميوه فروشى ايستاد و به سيب هاى بزرگ و تازه خيره شد، اما پولى براى خريد نداشت. دودل بود كه سيب را به زور از ميوه فروش بگيرد يا آن را گدايى كند. توى جيبش چاقو را لمس مى كرد که سيبى را جلوى چشمش ديد چاقو را رها كرد... سيب را از دست مرد ميوه فروش گرفت. ميوه فروش گفت: بخور نوش جانت، پول نمى خواهم. روزها، آدمكش فرارى جلوى دكه ميوه فروشى ظاهر میشد. وبى آنكه كلمه اى ادا كند، صاحب دكه فوراً چند سيب در دست او میگذاشت.یک شب، صاحب دكه وقتى كه مى خواست بساط خود را جمع كند، صفحه اوّل روزنامه به چشمش خورد.عكس توى روزنامه را شناخت.زير عكس نوشته بود: قاتل فرارى و جايزه تعيين شده بود. ميوه فروش شماره پليس را گرفت... موقعی که پليس او را مى برد،به ميوه فروش گفت : آن روزنامه را من جلو دكه تو گذاشتم .ديگر از فرار خسته شدم.هنگامى كه داشتم براى پايان دادن به زندگى ام تصميم مى گرفتم به یاد مهربانی تو افتادم. بگذار جايزه پيدا كردن من، جبران زحمات تو باشد❤️❤️❤️ ♡➺ @Majele
2019/05/13 11:58
دانشگاه ها این چند روز عشق و حال بچه مدرسه ای ها با آهنگ ساسی رو دیدن حسودیشون شد گفتن چرا ما تباها نکنیم! دانشگاه بوعلی سینا همدان و آهنگ نوش آفرین😂 ♡➺ @Majele
2019/05/13 11:58
‏مجموعه تصاویرى از عکس های شناسنامه زنان ایرانى متولد 1321 چهره های اصیل، بدون دستکاری، جراحی، پروتز، بوتاكس و... ♡➺ @Majele
2019/05/13 11:57
یه چند وقت دیگه داخل پاکت چیپس ما هم باد معده پر میکنن میدن دست ملت😐 ♡➺ @Majele
2019/05/13 11:56
میدونم خونه اید درو باز کنید😐 ♡➺ @Majele
2019/05/13 11:56
تماس تلفنی ایران با ترامپ ♡➺ @Majele
2019/05/13 11:55
🎥 وقتی یکی کنارتون خر و پف میکنه به جای غر زدن از این خلاقیتا داشته باشید (با بالشت روی صورت فرد خروپف کننده مینشیند) ♡➺ @Majele
2019/05/13 11:55
یاسین رامین در نامه ای به طلبه جوان بابلی: از اتفاقات آینده پیشگیری کنید @majele
2019/05/13 11:55
شیطونا منتظرین زنگ بزنم به ترامپ منت کشی کنم؟ ♡➺ @Majele
2019/05/12 19:51
ترامپ اگه این عکسا رو میدید دیگه مردم ایران رو تهدید به تحریم نمی‌کرد! آره داداش ما ایرانیا یه همچین آدمایی هستیم ♡➺ @Majele
2019/05/12 19:51
دو گدا در خیابانی نزدیک واتیکان کنار هم نشسته بودند. یکی صلیبی جلوی خود گذاشته بود و دیگری الله... مردم زیادی که از آنجا رد میشدند، به هر دو نگاه میکردند و فقط در کلاه اونی که پشت صلیب نشسته بود پول می‌انداختند. کشیشی از آنجا میگذشت، مدتی ایستاد و دید که مردم فقط به گدایی که صلیب دارد پول میدهند و هیچکس به گدای پشت الله چیزی نمیدهد. رفت جلو و گفت: رفیق بیچاره من، متوجه نیستی؟ اینجا مرکز مذهب کاتولیک است. طبیعی ا‌ست مردم به تو که الله گذاشتی پول نمیدهند، بخصوص که درست نشستی کنار یه گدای دیگری که صلیب دارد. در واقع از روی لجبازی هم که باشد مردم به اون یکی پول میدهند نه تو. گدای پشت الله بعد از شنیدن حرفهای کشیش، رو کرد به گدای پشت صلیب و گفت: هی اصغر نگاه کن کی اومده به ما ایرانیا بازاریابی یاد بده....؟!😏😂 ♡➺ @Majele
2019/05/12 19:50
راننده تاکسیهای ونیز😁 ♡➺ @Majele
2019/05/12 19:50
تاریخی ترین و به یاد ماندنی ترین صحنه های عروسی ♡➺ @Majele
2019/05/12 10:00
🎥 ربنا ۲ در مترو داداش اینجا خارج نیست، مردم اعصاب ندارن 😂 ♡➺ @Majele
2019/05/12 10:00
نمیخوام زنگ بزنم به ترامپ خودش قهر کرده خودشم زنگ بزنه ♡➺ @Majele
2019/05/12 09:59
تاحالا رعدو برق رو از پنجره هواپيما ديده بودين؟ ♡➺ @Majele
2019/05/12 09:59
ده روش برای به دست آوردن دل زنان! - به حرفاش گوش بده - کارت بانکیت رو در اختیارش بزار - بهش محبت کن - گاهی براش یک شاخه گل بگیر - کارت بانکیت رو بهش بده - چند روز یک بار بهش بگو دوستت دارم - تولدشو فراموش نکن - کارت بانکیت رو بهش بده - حداقل در روز یک بار بهش تلفن کن - جلوی جمع بهش احترام بذار - کارت بانکیت رو بهش بده - سالگرد ازدواج و روز زن رو فراموش نکن - موقعی که ناراحت هست کنارش باش و بهش بگو نگران چیزی نباش من کنارتم - کارت بانکیت رو حتما بهش بده 🤣🤣 - بابا این کارتِ بی صحاب رو بش بده دیگه😂😂 ♡➺ @Majele
2019/05/12 09:59
‏آمریکا هر چی ناو جنگی و هرچی هواپیما داشت داره میاره خلیج فارس. داداش میخوای شما کلا بیاید اینجا ما بریم اونجا 😂😂😂 ♡➺ @Majele
2019/05/12 09:59
🎥 چند نمونه از خلاقیت و اختراعات ساده👌🏻 ♡➺ @Majele
2019/05/12 09:59
امکانات این دوتا میمونو ببینین😑 میمون خارجی هم‌ نشدیم 😒 ♡➺ @Majele
2019/05/12 09:59
گفته شده این افطاری عربستان به روزه دارانه، که پانصد ریال معادل دو میلیون تومان😐 یعنی یه ایرانی بره اونجا روزه بگیره میتونه اخر ماه رمضان یک پراید بگیره😐 ♡➺ @Majele
2019/05/11 09:47
شیکمو نیستما ولی روزه هم که میگیرم همش خوابه خوردن میبینــم😁😁 ♡➺ @Majele
2019/05/11 09:47
رعد و برق بر فراز یک آتشفشان در شیلی ♡➺ @Majele
2019/05/11 09:44
یک، دو و سه 👌 ♡➺ @Majele
2019/05/11 09:44
وقتی به داداشم میگم پُشتمو لگد کن😁 ♡➺ @Majele
2019/05/11 09:44
درخشش مختصری کرد و رفت... ♡➺ @Majele
2019/05/11 09:44
وضعیت الان ترامپ تو کاخ سفید 😂 ♡➺ @Majele
2019/05/11 09:44
‏دیوید بکام تیپ کفاشیانی زده ♡➺ @Majele
2019/05/10 11:27
🌹روزی ﺍﻧﻮﺷﯿﺮﻭﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎنه ﺍﯼ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻭﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺰﺭﻋﻪﺍﯼ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻧﻮﺩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻧﻬﺎﻝ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺍﺳﺖ. شاه ﺟﻠﻮ ﺭﻓﺖ ﻭﺍﺯ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ ، ﻧﻬﺎﻝﺯﯾﺘﻮﻥ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻭﺛﻤﺮ ﺩﻫﺪ، ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﭼﻪﺍﻣﯿﺪﯼ ﻧﻬﺎﻝ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮐﺎﺭﯼ؟ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼﺯﺩ ﻭﮔﻔﺖ : ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ ... سلطان ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺏ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺧﻮﺷﺶ ﺁﻣﺪﻭﮔﻔﺖ : ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺟﻮﺍﺑﺖ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﺧﻨﺪﯾﺪ شاه ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ ؟ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ : ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺛﻤﺮﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺛﻤﺮ ﺩﺍﺩ!!!! باز ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪ ، ﺍﻧﻮ ﺷﯿﺮﻭﺍﻥ ﮔﻔﺖ : ﺍین باﺭ ﭼﺮﺍ ﺧﻨﺪﯾﺪﯼ؟ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ : ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺛﻤﺮ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺛﻤﺮ ﺩﺍﺩ !!! مجددا ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺩﻭﺭ ﺷﺪ. پرسیدند چرا با عجله میروید؟ گفت : نود سال زندگیِ با انگیزه و هدفمند، ازاو مردی ساخته که تمام سخنانش سنجیده وحکیمانه است ، پس لایق پاداش است. اگر می ماندم خزانه ام را خالی میکرد ...!! ♡➺ @Majele
2019/05/10 11:27
مصاحبه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا: به آنها(ایران) کمک خواهیم کرد بار دیگر اوضاعشان فوق‌العاده شود. الان اوضاعشان بد است. چشم به راه روزی هستم که به ایران کمک کنم. دنبال آسیب زدن به ایران نیستم. می‌خواهم آنها قوی و فوق‌العاده باشند و اقتصاد فوق‌العاده‌ای داشته باشند. ولی آنها دارند حرف جان کری را گوش می‌کنند. آنها باید تماس بگیرند و اگر این کار را انجام دهند ما آماده گفت‌‌‌وگو با آنها هستیم. آنها می‌توانند از لحاظ مالی بسیار بسیار قوی شوند؛ قابلیت‌های بالایی دارند ♡➺ @Majele
2019/05/10 11:26
به یه مرد ایرانی میگن : نماز میخونی؟ میگه عادت ندارم😐 میگن : روزه میگیری ؟ میگه طاقت ندارم😐 میگن : مسجد میری ؟ میگه وقت ندارم😑 میگن : خیرات میکنی ؟ میگه درآمد ندارم😐 میگن : صیغه میکنی ؟ میگه آره بابا دیگه کافر که نیستم !!!!😄 به افتخار همه ی مردای ایرانی که هنوز ذره ای ایمان تو وجودشون هست.✌😂 ♡➺ @Majele
2019/05/10 11:26
آقامون جنتلمنه یعنی اینا..😍🥰 ♡➺ @Majele
2019/05/10 11:26
مصاحبه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا: به آنها(ایران) کمک خواهیم کرد بار دیگر اوضاعشان فوق‌العاده شود. الان اوضاعشان بد است. چشم به راه روزی هستم که به ایران کمک کنم. دنبال آسیب زدن به ایران نیستم. می‌خواهم آنها قوی و فوق‌العاده باشند و اقتصاد فوق‌العاده‌ای داشته باشند. ولی آنها دارند حرف جان کری را گوش می‌کنند. آنها باید تماس بگیرند و اگر این کار را انجام دهند ما آماده گفت‌‌‌وگو با آنها هستیم. آنها می‌توانند از لحاظ مالی بسیار بسیار قوی شوند؛ قابلیت‌های بالایی دارند ♡➺ @Majele
2019/05/09 23:10
به یه مرد ایرانی میگن : نماز میخونی؟ میگه عادت ندارم😐 میگن : روزه میگیری ؟ میگه طاقت ندارم😐 میگن : مسجد میری ؟ میگه وقت ندارم😑 میگن : خیرات میکنی ؟ میگه درآمد ندارم😐 میگن : صیغه میکنی ؟ میگه آره بابا دیگه کافر که نیستم !!!!😄 به افتخار همه ی مردای ایرانی که هنوز ذره ای ایمان تو وجودشون هست.✌😂 ♡➺ @Majele
2019/05/09 23:10
🎥 ویدئویی زیبا در مورد اسراف و هدر رفت مواد غذایی به مناسبت ماه مبارک رمضان ♡➺ @Majele
2019/05/09 20:45
🎥 وقتی ساسی ناصرالدین شاه رو به چالش دعوت میکنه 😂😂😂 ♡➺ @Majele
2019/05/09 20:45
🎥 آزمون رانندگی از خانم ها 😂 ♡➺ @Majele
2019/05/09 20:44
جالب ترین شمارش معکوس👍 ♡➺ @Majele
2019/05/09 20:43
🎥 منم با آقای مطهری موافقم هرچی ساسی هست جمع کنید فقط شهرام آذر😂😂 ‌‌‌‌♡➺ @Majele
2019/05/09 20:43
🎥 ربّنا تو متروی تهران👌 واکنش مردم هم جالبه😄 ♡➺ @Majele
2019/05/09 10:07
از مشکلات کچل بودن😂 ♡➺ @Majele
2019/05/09 10:07
وقت سحر شربت خاکشیر و تخم شربتی بخورید این دانه ها چندین برابر وزن خود آب جذب میکنند درنتیجه در طول روز از ذخیره آن ها استفاده میکنید و تشنه نمی شوید همچنین از سردرد و بی‌حالی شما در طول روز نیز می کاهد ♡➺ @Majele
2019/05/09 10:07
خلاق باشی پول پلی استیشن لازم نیست بدی خودت میسازیش. ♡➺ @Majele
2019/05/09 10:06
اینو ببینید، یه‌خرده دلتون وا شه... ♡➺ @Majele
2019/05/09 10:06
#ملانصرالدین_و_دانشمند روزی دانشمندی به شهر ملانصرالدین وارد می‌شود و می‌خواهد با دانشمند آن شهرگفتگویی داشته باشد. مردم، چون کسی را نداشتند، او را نزد ملانصرالدین می‌برند. آندو روبروی هم می‌نشینند و مردم هم گرد آنها حلقه می‌زنند. آن دانشمند دایره‌ای روی زمین می‌کشد. ملانصرالدین با خطی آن را دو نیم می‌کند. دانشمند تخم مرغی از جیب درمی‌آورد و کنار دایره می‌گذارد. ملانصرالدین هم پیازی را در کنار آن قرار می‌دهد. دانشمند پنجة دستش را باز می‌کند و به سوی ملانصرالدین حواله می‌دهد. ملانصرالدین هم با دو انگشت سبابه و میانی به سوی او نشانه می‌رود. دانشمند برمی‌خیزد، ازملانصرالدین تشکر می‌کند و به شهر خود بازمی‌گردد. مردم شهرش از او درباره ی گفتگویش می‌پرسند و او پاسخ می‌دهد که: ملانصرالدین دانشمند بزرگی است. من در ابتدادایره‌ای روی زمین کشیدم که یعنی زمین گرد است. او خطی میانش کشید که یعنی خط استواهم دارد. من تخم مرغی نشان او دادم که یعنی به عقیده ی بعضیها زمین به شکل تخم مرغاست. و او پیازی نشان داد که یعنی شاید هم به شکل پیاز. من پنجة دستم را باز کردم که یعنی اگر پنج تن مثل ما بودند کار دنیا درست می‌شد و او دو انگشتش را نشان دادکه یعنی فعلاً ما دو نفریم. مردم شهر ملانصرالدین هم از او پرسیدند که گفتگو درمورد چه بود و او پاسخ داد: آن دانشمند دایره‌ای روی زمین کشید که یعنی من یک قرص نان می‌خورم. من هم خطی میانش کشیدم که یعنی من نصف نان می‌خورم. آن دانشمند تخم مرغی نشان داد که یعنی من نان و تخم مرغ می‌خورم. و من هم پیازی نشانش دادم که یعنیمن نان و پیاز می‌خورم. آن دانشمند پنجة دستش را به سوی من نشانه رفت که یعنی خاکبر سرت. من هم دو انگشتم را به سوی او نشانه رفتم که یعنی دو تا چشمت کور شود .😍😁😁😁😂😂 ♡➺ @Majele
2019/05/09 10:05
چشم بادومیای لعنتی تو همه چی اعجوبه هستن #تعادل ♡➺ @Majele
2019/05/09 10:05
‏از لندن که آوردنش ایران صورتش که زخمی شد اسمشم که عوض کردن کل دل خوشیش این بود که قراره براش زن بگیرن از ایرلند حالا گفتن اونم منتفیه ! +دیگه ثابت شد که نژادش ایرانیه😂 ♡➺ @Majele
2019/05/08 22:31
اول فکر کردم عاشقم شده، بعد فهمیدم عکس مجله ست تف به این شانس 😒😂 ♡➺ @Majele
2019/05/08 22:31
از جمله مصائب شیر های خودکار😅😂😂😂 ♡➺ @Majele
2019/05/08 20:41
-‏آیا آهنگ پیشواز میخواهید؟ خیر -قرعه کشی بزرگ چطور؟ خیر -طرح طلایی هم هستا نخیر -مشترک عزیز به دلیل بد اخلاقی ۵۰۰ تومن از حساب شما کسر میشود! 😐 ♡➺ @Majele
2019/05/08 20:41
🎥 الله اکبر!! ببینید چطوری لونه ساخت..😍 ♡➺ @Majele
2019/05/08 20:39
خدایا درسته یک ماه روزه میگیریم تا حال فقرا رو درک کنیم😔😞 لطفا یک ماهم کلی پول بده تا حال اغنیا رو درک کنیم 😐😆😂 ♡➺ @Majele
2019/05/08 20:39
اتفاقی نادر و عجیب 😳 بعد از شکستن تخم مرغ ، تخم سالم دیگه ایی هم درونش قرار داشت. ... ♡➺ @Majele
2019/05/08 09:57
قاعدتا باید میخوردش :))) ♡➺ @Majele
2019/05/08 09:57
چقدر بهتون بدن حاضرید بشینید روی این صندلی؟😄 ♡➺ @Majele
2019/05/08 09:55
هیچوقت قدیمی نمیشه😅😂😂 زن است دیگر😂😂😂 ♡➺ @Majele
2019/05/08 09:55
بابا من روزه‌ام، به چه زبونی بگم ♡➺ @Majele
2019/05/08 09:54
چه شیرجه ای زد ♡➺ @Majele
2019/05/08 09:53
مگه میشه آخه 😳 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌♡➺ @Majele
2019/05/08 09:53
خداییش خیلی باحاله بخونید مناجات غضنفر با خدا: خدایا وقتی میخوایم بیام خونت باید کلی پول بدیم ، وقتی هم مهمونت میشیم نباید لب به چیزی بزنیم ، وقتی میخوایم بیایم پیشت باید بمیریم ، میخوای اصلا رفت و آمد نکنیم!!!!!؟؟ ما رو بخاطر سيب از بهشت فرستادى زمين حالا بخاطر اب انگور از زمين ميفرستى جهنم!!!! چرا اينقدر با ميوه و آبميوه مشکل دارى!!!!؟؟؟....خدايا حتمأ بايد بميريم روحمون شاد شه؟!! نميشه همينطورى شاد بشیم...!!!؟؟؟ آخه یه کم دقت کن ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻌﺐ ﺍﺑﯿﻄﺎﻟﺐ در ایران ﺯﻧﺪﮔﯽﻣﯿﮑﻨﯿﻢ!!!😄😄😄 ♡➺ @Majele
2019/05/08 09:53
بابام داشت نماز میخوند یهو داد زد: الله اکبر، الله اکبر دویدم گفتم چیه بابا در میزنن؟... الله اکبر 😳 گوشیت زنگ خورد؟... الله اکبر 😳 مهرت گم شد؟... الله اکبر 😳 کسی طوریش شده؟... الله اکبر 😳 بو سوختنی میاد؟... الله اکبر 😳 جک جونور دیدی؟... الله اکبر 😳 گفتم خب بابا یکم راهنمایی کن..!! با عصبانیت داد زد: الله اکبر..😡😡😡 (دستشم به نشونه ی خاک بر سرت تکون داد) بعد که نمازش تموم شد گفت:خاک توسر نفهمت یه ساعته دارم میگم نزن یه کانال دیگه دارم اخبار خاشقچی رو گوش میدم😳😂 ♡➺ @Majele
2019/05/08 09:53
پروژه بعدی کافه دارهای خفن و لاکچری ♡➺ @Majele
2019/05/07 22:07
کنترل پاهای این دست کیه؟ 😂 ♡➺ @Majele
2019/05/07 22:07
پنج چیز است که نمی توان آنها را باز گرداند: ۱. سنــــــــــگـــــ ........ پس از پرتاب شدن ۲. حـــــرفــــــــــ ........... پس از گفتن ۳. موقعیت ...... پس از پایان یافتن ۴. زمــــــــــان ............. پس از گذشتن ۵. دل ...................پس از شکستن 🔴هرگز بہ کسی حسادت نکن بخاطرنعمتی که خدا به او داده ... زیرا تو نمیدانی خداوند چه چیزی را از او گرفته است ... و غمگین مباش وقتی خداوند چیزی را از تو گرفت ... زیرا تو نمی دانی خداوند چه چیزی را عوض آن به تو خواهد داد . ♡➺ @Majele
2019/05/07 19:44
میگن آمریکا گفته آخر ماه رمضون میخواد حمله کنه! ‏ترامپ خیلی آدم زرنگیه، میخواد شب عید فطر حمله کنه به ایران که فطریه‌ سربازاش بیفته گردن ما😄 ♡➺ @Majele
2019/05/07 19:44
باور میکنید اینجا فرودگاه سنگاپور باشه؟!! بیشتر شبیه یه جنگل بزرگه😍 ♡➺ @Majele
2019/05/07 19:43
داداش برو هنوز پلاک رو ننوشته 😂😂😂 ♡➺ @Majele
2019/05/07 19:43
وقتی میفهمی پنج دقیقه مونده به اذان صبح:)) ♡➺ @Majele
2019/05/07 19:42
امسال ماه رمضان؟ . . . . دو سه روز اولشو نميگيرم اگه ديدم ميتونم نگيرم ديگه نميگيرم !!😊😊😊😊 ♡➺ @Majele
2019/05/07 19:42
1