♡ ... Asheghoneh ... ♡


337 Members

Gif.......♡

Picture..............♡

Music....................... ♡

....joiin bedo bash khosh beghzareh......- ...........♡...........♡......... @Loversyou ...♡
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 10
هروقت یاد گرفتید از هرکی ناراحت و عصبانی‌اید سر خودش خالی کنید نه اون بدبخت از همه جا بی‌خبری که صرفا دم دستتونه، ینی بزرگ شدید و عاقل -_- @loversyou👅💦🍃
2019/11/17 11:33
♡♡:♡♡ مخوامت...
2019/11/17 00:00
نِگاٰهِتوُ گِرِهْ بِزَنْ بِہ مَـنْ؛ حِسْ اَمْنیـّتْ میکُنَمْ! وَقتے ڪِہ تُوُ دَرگیرِمَنے...♡ #mx_zahra
2019/11/16 23:13
‏اوݩ ݪَحظِہ اے ڪِہ اَزَش جُداٰ میشے ُ طَعمِ ݪَباٰش میمونہ روے ݪَباٰتــ...♡ #mx_zahra
2019/11/16 23:13
‏هَرچِقَدر هَمْ ڪِہ خُوشگِݪ ُ جَذّاٰݕ ݕاٰشے ، وَفاٰداٰر نَݕاٰشے مُفتــ نِمے اَرزے...♡ #mx_zahra
2019/11/16 23:13
ﻫﻤﯿشع ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻮیع ﻧﺎﺏ ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺑﺪﻫﯿﻢ ! ﺻﻮﺭتع ﺯﯾﺒﺎ، ﺭﻭﺯﯼ ﭘﯿﺮ ! ﭘﻮﺳتع ﺧﻮﺏ، ﺭﻭﺯﯼ ﭼﺮﻭﮎ! ﺍﻧﺪﺍمع ﺧﻮﺏ، ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻤﯿﺪع! ﻣﻮیع ﺯﯾﺒﺎ، ﺭﻭﺯﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ! ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻠﺐ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ کع ﺯﯾﺒﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ! #mx_zahra
2019/11/16 16:07
#Rell♡💋 @loversyou👅💦🍃
2019/11/16 16:07
#girl♡💋 @loversyou👅💦🍃
2019/11/16 15:55
Kiki
TM Bax
@loversyou👅💦🍃
2019/11/16 15:37
♡♡:♡♡ دوست دارم...
2019/11/13 00:00
I Love You
Billie Eilish
@loversyou👅💦🍃
2019/11/12 00:18
عشقت اگع واقعا عاشقت باشع لازم نیس از این و اون خلوت کنی خودش واسع بودنع ط همع رو کنار میزنع! لازم نیس براش دنیا رو بخری تا باهات بمونع خودش قدر یع شاخ گل میدونع! لازم نیس هر کسی رو توجیه کنی و...سرش رقابت کنی بگی این عشق منع خودش ط رو ب همع ی دنیا نشون میدع! لازم نیس نگرون باشی ک اگع برع خودش بهت ثابت میکنع ک اومدع بمونع! عشق ینی این.. |دوصت دارم|♡... #mx_zahra
2019/11/12 00:15
🍁🍁🍁🍁🌹 #پارت_272 #رئیس_مغرور_من پوزخندی زد و گفت: _زود باش این آشغال هایی که مالیدی رو به صورتت پاک کن چشمهام گرد شد چقدر پرو بود این بشر با حرص بهش خیره شدم و گفتم: _چی داری میگی تو روت رو برم من چیکاره منی که بهم میگی چیکار کنم یا نکنم مثل اینکه یادت رفته من و تو طلاق گرفتیم و هیچ نسبتی با هم نداریم تا خواست چیزی بگه صدای در سرویس اومد و پشت بندش صدای معین اومد: _طرلان اونجایی!؟ با شنیدن صداش رنگ از صورتم پرید نگاهی به آریا انداختم که با خونسردی تمام داشت بهم نگاه میکرد با صدای لرزونی گفتم: _آره کارم تموم شد میام _باشه کارت تموم شد بیا دیر نکنی _باشه با شنیدن صدای پاش که نشون از رفتنش میداد نفس راحتی کشیدم که صدای خشن آریا کنار گوشم بلند شد: _همین امشب برمیگردی خونه دوست ندارم پیش این مرتیکه کار کنی و باهاش همکلام بشی سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم انگشتم رو روی سینش زدم و گفتم: _تو نمیتونی دیگه به من دستور بدی چیکار کنم یا نکنم تو الان هیچ کاره منی ، اینو خوب آویزه ی گوشت کن. اومدم برم بیرون که دستم رو گرفت و به سمت خودش برگردوند دهن باز کردم چند تا فحش بارش کنم که با کاری که کرد شکه بهش خیره شدم ، لبهاش رو روی لبهام گذاشته بود و داشت عمیق من رو میبوسید بعد از چند ثانیه به خودم اومدم دستم رو روی سینه اش گذاشتم اما اون اصلا انگار نه انگار دستهام رو گرفت و گازی از لبهام گرفت که آخ ریزی گفتم وقتی ازم جدا شد با خشم داد زدم: _وحشی معلوم هست داری چه غلطی میکنی!؟ با خونسردی زل زد بهم و گفت: _داشتم همسرم رو میبوسیدم! با شنیدن این حرفش پوزخند عصبی زدم و گفتم: _تو عقلت رو از دست دادی باید بری پیش روانشناس خودت رو نشون بدی! 🍁🍁🍁🍁🌹
2019/11/12 00:11
🍁🍁🍁🍁🌹 #پارت_271 #رئیس_مغرور_من _همه چیزت به من مربوط شنیدی!؟ با شنیدن این حرفش از کوره در رفتم عصبی بهش خیره شدم و با فریاد گفتم: _چت شده هان نکنه زده به سرت داری چرت و پرت میگی یادت رفته من رو طلاق دادی یادت رفته من و از خونه ات پرت کردی بیرون!؟ آریا با چشمهای قرمز شده اش بهم خیره شد و با صدای خشک و بمش گفت: _یادم نرفته پوزخندی بهش زدم و گفتم: _پس میشه بگی الان چرا من تو دستشویی خفت کردی ، چی میخوای!؟ خیره شد بهم یه نگاه تبدار با دیدن نگاهش دلم لرزید _دوست ندارم با این مرتیکه کار کنی برگرد سر خونه و زندگیت! با شنیدن این حرفش چشمهام گرد شد و بهت زده بهش خیره شدم اما طولی نکشید که با صدای بلندی شروع کردم به قهقه زدن این چی داشت با خودش فکر میکرد میون خنده بریده بریده گفتم: _تو حالت خوبه!؟ وقتی هیچ صدایی ازش نیومد با خشم سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم عصبی گفتم: _آریا دنبال چی هستی هان !؟ با صدای گرفته ای گفت: _تو با شنیدن این حرفش برای لحظه ای قلبم شروع کرد به تند تند زدن اما زود به خودم اومدم پوزخندی بهش زدم و گفتم: _آزار و اذیت هایی که کردی کافی نبود اینبار نقشه ات چیه آریا!؟ _نقشه ای ندارم با خشم بهش خیره شدم _داری عین سگ دروغ میگی تو میخوای من بیام خونت تا هر روز کتکم بزنی تحقیرم کنی تو لذت میبری از این ک... هنوز حرفم تموم نشده بود که لبهای داغش روی لبهام نشست حریصانه و خشن داشت لبهام رو میبوسید انگار میخواست عصبانیت و حرصش رو سر لبهام خالی کنه داشتم در مقابل بوسه اش سست میشدم ، اما نباید ضعف نشون میدادم دستم رو روی سینه اش گذاشتم و محکم هلش دادم اما حتی یه سانت هم تکون نخورد _داری چیکار میکنی عوضی به چشمهام خیره شد و خمار گفت: _طعم لبهات رو بدون رژ دوست دارم چشمهام گرد شد وقتی معنی حرفش رو درک کردم با حرص گفتم: _عوضی 🍁🍁🍁🍁🌹
2019/11/12 00:10
♡♡:♡♡
2019/11/12 00:00
Ashegh Nashodi (Remix)
Shahin Banan
❤️❤️💋❤️❤️
2019/11/10 00:00
دلم هوای گرمای تنتو کرده لنتیِ من
2019/11/09 11:51
دچار یه نوع تنهایی شدم که با بودن آدما خوب نمیشه! @Loversyou👅💦🍃
2019/11/08 17:31
Delamo Bordi (Dj Elvan Remix)
Mehraad Jam & Masih & Arash Ap
@loversyou👅💦🍃
2019/11/08 14:24
باباهه به پسر کونیش میگه: امروز یه مهمون میاد خونمون، که بچش یه گوش نداره , حواست باشه, نری هی بگی این بچه چرا گوش نداره , شرفمونو ببری ! مهمون میاد, بچه شيطونه هی نگاه میکنه به این بچه بی گوش و میگه: شما باید به بچتون زیاد آب هویچ بدین بخوره , مهمون میگه چرا عزیزم؟ , میگه: آخه اگه چشماش ضعیف بشه واسه عینکش باید داربست بزنید .... 😹😹😹😹
2019/11/08 14:15
شییش ریشتر زلزله بندر‌انزلی, رشت، اردبیل, تبریز، زنجان، خلخال، هشترود، کردستان و ارومیه.. مراقب باشین!
2019/11/08 03:20
🍁🍁🍁🍁🌹 #پارت_270 #رئیس_مغرور_من سرم رو پایین انداختم و خودم رو سرگرم کردم سنگینی نگاهش رو روی احساس میکردم دیگه داشتم کلافه میشدم ، در گوش معین آروم گفتم میرم سرویس بهداشتی و ازشون دور شدم همین که داخل سرویس شدم نفس راحتی کشیدم از داخل آینه نگاهی به صورتم انداختم ، رنگ به صورت نداشتم همش هم بخاطر وجود آریا بود ، چشمهام رو بستم و سعی کردم آروم باشم که با قرار گرفتن دستی دور کمرم وحشت زده چشمهام رو باز کردم و جیغی کشیدم که دستی روی دهنم قرار گرفت و صدای بم و خشدار آشنای آریا کنار گوشم بلند شد: _هیش داد نزن منم وقتی دستش رو برداشت از روی دهنم با عصبانیت هولش دادم که حتی یه میلیمتر هم تکون نخورد با عصبانیت بهش خیره شدم و داد زدم: _دستت و بردار بدون توجه به حرفم خیره به چشمهام شد و گفت: _کنار اون مرتیکه چه غلطی داری میکنی!؟ با شنیدن این حرفش تموم وجودم شد پر از خشم با چشمهایی که داشت شعله میکشید بهش خیره شدم و گفتم: _کور که نیستی داری میبینی _دیگه حق نداری باهاش کار کنی! پوزخندی زدم _ببخشید شما!؟ صدای پر از تحکمش بلند شد _طرلان برای دقیقه ای ساکت شدم و نگاه طولانی و عمیقی بهش انداختم اون من رو طلاق داده بود از خونه اش پرت کرده بود بیرون بچه هام رو ازم گرفته بود ، حتی ذره ای هم بهم پول نداد تا چند روزی رو حداقل تو مسافر خونه ها سر کنم بدون هیچ پشت و پناهی ولم کرد ، حالا چی داشت میگفت _واقعا فکر کردی کار به این خوبی رو ول میکنم!؟ _باید انجام بدی پوزخندی به صورتش زدم و گفتم: _چیشده آقای آریا داری با فاحشه ای مثل من حرف میزنی و میگی کارم رو بیخیال بشم تو که طلاقم دادی پس کارای من هم به تو مربوط نمیشه! 🍁🍁🍁🍁🌹
2019/11/07 16:43
Tonesti Eshgham
Satin
●━ @loversyou ─ ㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤ↻
2019/11/07 16:41
از آسمون انتظار داشته باشی طلا بباره امکان پذیر تره تا از یه عده انتظار آدم بودن داشته باشی(: @loversyou ◍⃟♡
2019/11/07 16:33
#boy♡💋 @loversyou👅💦🍃
2019/11/07 16:29
#girl♡💋 @loversyou👅💦🍃
2019/11/07 16:27
#Rell♡💋 @loversyou👅💦🍃
2019/11/07 16:22
#Rell♡💋 @loversyou👅💦🍃
2019/11/07 16:21
#Rell♡💋 @loversyou👅💦🍃
2019/11/07 16:21
♡♡♥️♡♡
2019/11/07 00:01
🌺🌺💋🌺🌺
2019/11/07 00:00
Damet Garm
Masih & Arash Ap
@loversyou👅💦🍃
2019/11/06 19:13
بعضی چیزا تاریخ انقضا ندارن: مثلِ بغل کردنت وقتی دلم گرفته، مثلِ محکم بوسیدنِ لبات، مثلِ دوست داشتنت ♡ ‌‌‌@loversyo👅💦🍃
2019/11/06 17:35
تو نمیتونی احساس مردم رو نسبت به خودت تغییر بدی، پس تلاش الکی نکن؛ زندگیتو بکن و خوشحال باش @Loversyou👅💦🍃
2019/11/06 17:11
ᎷᏆᏚᏚ YᎾᏌ ᎷᎾᎡᎬ ᎪᎢ NᏆᏩᎻᎢ شب‌ها بیشتر دلتنگت میشم @loversyou👅💦🍃
2019/11/06 00:02
💋💋😘💋💋
2019/11/06 00:00
♡♡:♡♡
2019/11/05 00:00
#Rell♡💋 @loversyou👅💦🍃
2019/11/04 16:50
در من انقلابی مشروطه به پا شده است زندگی ‌؛ به شرطِ بودنت..! @Loversyou👅💦🍃
2019/11/04 16:47
Sevil Sevinc - Can Yarim
@TARANEHonline
Sevil Sevinc " Can Yarim " @Loversyou👅💦🍃
2019/11/03 18:04
فرقی نمی کند اول هفته باشد ،وسط هفته یا آخرش مثلا غروب جمعه باشد یا صبح شنبه یا بعد از ظهر سه شنبه … در نهایت برای خوب بودن حالت باید کسی باشد که با خنده اش چرخ زندگیت بچرخد کسی که آنقدر دوستش داشته باشی که حضورش، برایت زیبا کند هر روز هفته را …! @Loversyou👅💦🍃
2019/11/03 18:03
ᴸᴼᵛᴱ ᴵˢ ᵀᴴᴱ ᴹᴼˢᵀ ᴮᴱᴬᵁᵀᴵᶠᵁᴸ ᴱˣᴾᴸᴬᴺᴬᵀᴵᴼᴺ ᶠᴼᴿ ᴹᴱ ᴼᶠ ᵞᴼᵁ عشـق زیبـاتـریـن تعـبـیـرسـت برایـمـ از تــو .... @Loversyou👅💦🍃
2019/11/03 18:02
آرام جانم بعد از آغوشت خودم را اهل هیچ ڪشورے نمےدانم... @Loversyou👅💦🍃
2019/11/03 18:02
#girl♡💋 @loversyou👅💦🍃
2019/11/03 17:49
🍁🍁🍁🍁🌹 #پارت_269 #رئیس_مغرور_من تموم مدت رسیدن به مهمونی ساکت نشسته بودم نمیدونم چرا ولی حس عجیبی داشتم ، با ایستادن ماشین از افکارم خارج شدم نفسم رو پر صدا بیرون دادم و پیاده شدم معین بازوش رو به سمتم گرفت که با اخم بهش خیره شدم انگار خودش فهمید که دستش رو برداشت این پسر هر چقدر سعی میکرد با شخصیت باشه اما در عوضش خیلی پرو بود اونم زیاد اگه بهش رو میدادم میخواست چیکار کنه خدا میدونست ، نفسم رو پر حرص بیرون دادم و دنبالش وارد مهمونی شدم بوی عطر و الکل همه جا رو برداشته بود صدای آهنگ تا ته زیاد بود و یه عده وسط داشتند میرقصیدند _چخبره اینجا صدای معین کنار گوشم بلند شد: _مهمونیه مگه تا حالا نیومدی!؟ به سمتش برگشتم نگاه عاقل اندر سهیفی بهش انداختم و گفتم: _مهمونی رفتم نه به این افتضاحی نگاه عمیقی بهم انداخت که اصلا معنیش رو درک نکردم _دنبالم بیا و به اون طرف سالن حرکت کرد من هم همراهش رفتم که به سمت میزی داشت میرفت سرم پایین بود با ایستادن معین من هم ایستادم معین شروع کرد به احوالپرسی سرم پایین بود که با شنیدن صدای آشنایی بهت زده سرم رو بلند کردم: _سلام معین میبینم شما هم به این مهمونی های شبانه پیوستید صدای آریا بود با شک سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم خودش بود مثل همیشه بود شیک و جذاب خیلی خوشتیپ شده بود با دیدن لبخند روی لبهاش حس کردم قلبم برای ثانیه ای از کار افتاد ، فکر نمیکردم بعد از طلاق دادن من انقدر خوشحال بشه یعنی هیچ ارزشی براش نداشتم حتی ذره ای که بعد از طلاق دادن من انقدر خوشحال بود بغض تلخی به گلوم چنگ زد به سختی بغضم رو فرو بردم نمیخواستم شکسته شدن من رو تماشا کنه یا فکر کنه بعد طلاق نابود شدم! _معرفی میکنم طرلان منشی خصوصی من. با شنیدن صدای معین از افکارم خارج شدم سرم رو بلند کردم که نگاهم به آریا افتاد داشت با چشمهای بهت زده و متعجب بهم نگاه میکرد نقاب بی تفاوتی به صورتم زدم. 🍁🍁🍁🍁🌹
2019/11/03 17:48
💋♥️🌺💋♥️
2019/11/03 00:01
♡♡:♡♡
2019/11/03 00:00
🍁🍁🍁🍁🌹 #پارت_268 #رئیس_مغرور_من یکهفته میگذشت کارم رو داخل شرکت معین شروع کرده بودم تو این مدت اتفاق خاصی نیفتاده بود ، دلم برای بچه هام تنگ شده بود اون هم خیلی زیاد دروغ بود اگه میگفتم دلم برای آریا تنگ نشده بیقرار دیدنشون بودم اما میدونستم غیر ممکن آریا به راحتی بزاره من بچه هام رو ببینم با شنیدن صدای تلفن برداشتم و گفتم: _بله بفرمائید!؟ _بیا اتاقم طرلان _باشه الان میام. تلفن رو قطع کردم و بلند شدم به سمت اتاقش حرکت کردم تقه ای زدم که صداش بلند شد _بیا داخل در اتاق رو باز کردم و داخل شدم معین مشغول نوشتن چیزی بود _با من کاری داشتید!؟ با شنیدن صدام سرش رو بلند کرد و گفت: _امشب یه مهمونی کاری برای شب آماده باش میام دنبالت ابرویی بالا انداختم و گفتم: _اومدن من واجب!؟ لبخندی زد و گفت: _اگه واجب نبود بهت نمیگفتم _باشه اومدم از اتاق خارج بشم که صداش رو از پشت سرم شنیدم: _ساعت نه میام دنبالت آماده باش سرم رو تکون دادم و با گفتن کاری ندارید از اتاق خارج شدم ، روی میز نشستم و دوباره مشغول انجام دادن کار هام شدم تا وقت بگذره و من دوباره شروع نکنم به فکر و خیال کردن * * * * * شب شده بود آماده منتظر اومدن معین نشسته بودم نمیدونم چرا استرس و دلشوره عجیبی داشتم و از چی داشتم انقدر میترسیدم ، کلافه سرم رو تکون دادم باید به این حس مزخرفی که داشتم خاتمه میدادم با شنیدن صدای زنگ تلفنم گوشی رو برداشتم _زود بیا پایین منتظرم و بدون اینکه منتظر جواب من بمونه قطع کرد با حرص زیر لب غریدم: _پسره ی احمق. 🍁🍁🍁🍁🌹
2019/11/02 23:54
دلبرجانم ❣ قلب که جای خود دارد ♥️ اگر بمانی ثانیه به ثانیه ⏳ عمرم را فدایت میکنم 😍💋 @Loversyou🍂🍁
2019/11/02 20:47
اشتیاقی که😍 به دیدار تو دارد دل من♥️ دل من داند و😌 من دانم و😝 داند دل من ...🙈 @Lovdrsyou🍂🍁
2019/11/02 20:38
🌙🤵💕-آرامِـشِ مطـلَقی طُ💞🤵🌙
2019/11/02 20:30
آهنگ بی کلام فقط آه کشیدنت :) ♡
2019/11/02 00:03
🍁🍁🍁🍁🌹 #پارت_267 #رئیس_مغرور_من نگاهم رو دور تا دور خونه چرخوندم خیلی شیک و بزرگ بود به سمت معین برگشتم و گفتم: _چرا میخواید به من کمک کنید!؟ _نمیدونم فقط دوست دارم کمکت کنم با چشمهای ریز شده مشکوک بهش خیره شدم اون یه غریبه بود چرا باید بخواد به من کمک کنه _راستش رو بگو چرا میخوای به من کمک کنی مطمئنم محض رضای خدا نیست که میخوای به من کمک کنی لبخندی زد و با خونسردی گفت: _دختر باهوشی هستی _احمق نیستم که نفهمم تو دلیلی داری برای کمک کردن به من ، حالا زود باش برو سر اصل مطلب چرا داری به من کمک میکنی!؟ _شوهر سابقت رقیب کاری منه! ابرویی بالا انداختم و منتظر بهش خیره شدم که ادامه داد: _تو این مدت ضرر زیادی بهم رسوند که جبرانش کردم برای همین دوست دارم یخورده تنبیهش کنم _با استفاده از من میخوای ازش انتقام بگیری ، اما من نیستم چمدونم رو برداشتم و خواستم برم که صداش بلند شد: _نمیخوای بجنگی بچه هات رو بدست بیاری!؟ با شنیدن این حرفش ایستادم به سمتش برگشتم و گفتم: _شاید دوباره بچه هام رو بتونم بدست بیارم شاید هم نه نمیدونم اما اینو خوب میدونم که همیشه عاشق شوهرم میمونم و هیچوقت بهش خیانت نمیکنم من ازش انتقام نمیگیرم چون کینه ای ندارم تو هم برو دنبال یکی دیگه برای این کار‌ خواستم برم که صداش بلند شد: _وایستا ایستادم دست به سینه بهش خیره شدم و گفتم: _چیه چی میخوای بگی!؟ _تو قرار نیست ازش انتقام بگیری تو فقط منشی خصوصی من میشی فقط همین ، مگه نمیخوای بچه هات رو داشته باشی پس نیاز به خونه و شغل داری این هم بهترین موقعیت. با شنیدن حرف هاش کمی به مخم فشار آوردم دیدم حق باهاشه بیراه هم نمیگفت من اگه میرفتم نه جایی رو داشتم برای زندگی نه شغلی پس بهتر بود فعلا عاقلانه پیش برم. _باشه قبول اما شرط دارم! ابرویی بالا انداخت و گفت: _بگو میشنوم _منو وارد بازی انتقام خودت و اون نمیکنی فهمیدی!؟ کمی فکر کرد و گفت: _قبوله خیره بهش شدم و گفتم: _با اینکه بهت اعتماد ندارم اما مجبورم قبول کنم لبخندی که بیشتر شبیه نیشخند بود زد 🍁🍁🍁🍁🌹
2019/11/02 00:03
‏Dele Divoonam @Tak_Nevaz
‏ Niloofar Salehi
♡♡:♡♡
2019/11/02 00:01
قدره كسى كه براتون از وقت و كار و زندگيش ميزنه و بدونيد. اون ديگه براتون تكرار نميشه؛ اينو وقتى ميفهميد كه دورتون پر از ادماى "ادعا" ميشه! #mx_zahra
2019/11/01 22:39
خیلی سخته برا یکی حرفا خوب بزنی ولی بعدا فقط حرفا بدت رو یادش بمونع 🚶🏻‍♂💫 #ℳσЯɨ 🍃♡
2019/11/01 15:58
یهـــوعـــصبی مـــیشـم➰😡 یهـــو مـــیرم توفـــکر➰😪 یهـــوگندزده میشه تو فـــازم➰ 😕 ولی یهــو بعد ازچنددقیــقه➰😐 خودم شروع میکنم به بگو بخند➰😂 ⬅️دیوونه نیستم➡️ فقط کـــم اوردم:) @Loversyou🍂🍁☄
2019/11/01 15:55
سعی کردم ت زندگیم جوری باشم ک وابستع دوس داشته شدن توسط دیگران نباشم و این خیلی عالیه 🚶🏻‍♂💫 #ℳσЯɨ 🍃♡
2019/11/01 15:50
بعضی وقتا دوس دارم بگم من ب دشمنام نخوردم بلکه رفیقام گل ب خودی زدن 🚶🏻‍♂💫 #ℳσЯɨ 🍃♡
2019/11/01 15:47
Delamo Bordi
Mehraad Jam
@loversyou👅💦🍃
2019/10/31 23:11
اصن میخوام تو باشی و من یه تخت یه نفره و یجای تنگ من بالا باشم تو زیر من درد بکشی بگم جون که خوشگله من ؛)💦
2019/10/31 11:53
#boy♡💋 @loversyou👅💦🍃
2019/10/31 11:51
#girl♡💋 @loversyou👅💦🍃
2019/10/31 11:36
#rell♡💋 @loversyou👅💦🍃
2019/10/31 11:33
🍁🍁🍁🍁🌹 #پارت_266 #رئیس_مغرور_من _میخوام تو شرکت من مشغول به کار بشی و یه خونه هست که میتونی اونجا زندگی کنی ماهانه پول اجاره اش رو از حقوقت کم میکنم! با شنیدن حرف هاش به فکر فرو رفتم نمیتونستم پیشنهاد یه پسر غریبه که هیچ شناختی ازش نداشتم رو قبول کنم اما جایی رو هم نداشتم که برم نمیتونستم آواره ی کوچه و خیابون بشم ، تردید داشتم بین دو راهی مونده بودم _من باهات کاری ندارم فقط قصدم کمک کردن بهت از من نترس هیچ قصد و نیت بدی ندارم. نمیدونم چرا بهش اعتماد کردم و حرفش رو قبول کردم #آریا خسته روی مبل لم داده بود یکسره داشت مشروب میخورد و خودش رو غرق کرده بود تو مشروب خوردن میخواست یادش بره میخواست به یاد نیاره با طرلانش چیکار کرده بود تموم شهر رو زیر و رو کرده بود اما هیچ خبری نبود که نبود انگار طرلان آب شده بود رفته بود زیر زمین مشتش رو محکم روی میز کوبید بی توجه به دست خونیش دوباره محکمتر از قبل کوبید انگار با این کار ها میخواست خودش رو مجازات کنه _آقا خوبید!؟ آریا با شنیدن صدای خدمتکار با صدای عصبی گفت: _گمشو خدمتکار با ترس به سمت بالا رفت ، آریا زیر لب لعنتی گفت و از سر جاش بلند شد کتش رو برداشت و از خونه زد بیرون نمیدونست مقصدش کجاست اما دلش میخواست از اون خونه دور بشه وقتی طرلان تو اون خونه نبود * * * * #طرلان نگاهم به خونه ی آپارتمانی روبروم افتاد یه جای خیلی شیک و دنج بود ، وقتی اون پسر غریبه که حتی اسمش رو نمیدونستم پیاده شد من هم پیاده شدم به سمتم برگشت نگاهش رو بهم دوخت و گفت: _اسمت چیه!؟ _طرلان سرش رو تکون داد و گفت: _اسم منم معین بعد گفتن اسمش به سمت جلو اشاره کرد و گفت: _بفرمائید 🍁🍁🍁🍁🌹
2019/10/31 11:22
pin message
2019/10/31 11:15
#توجات_همین_بغلع_بگو_خب #هیچی_غیرع_اینو_نمیفممش_بگو_خب #حوصلع_نمیکنم_خیلی_بفهمی_جلوت_مزع_بریزنم_بگو_خب #یبار_میگمو_دیگ_نع_شماتکون_نمخوری_ع_پیشع_من #حالا_بد_یا_خوب_هرچی_پیش_عومد_پیر_میشیم_بیخع_ریشع_هم(:♡
2019/10/31 00:43
Hameye Man
Shayea
@loversyou👅💦🍃
2019/10/31 00:36
♡♡:♡1 دوست دارم...
2019/10/31 00:01
#rell♡💋 @loversyou👅💦🍃
2019/10/30 20:35
#rell♡💋 @loversyou👅💦🍃
2019/10/30 20:35
вє ¢σℓ∂ тнєи тнєу ωαит уσυ سرد بآش! بیشتر میخوآنت😹༊🦉 #بیو @Loversyou
2019/10/30 14:08
کسی که همیشه همرنگ جماعت می‌ شود، معمولا فراتر از آن‌ ها پیش نخواهد رفت. کسانی که تنها، مسیرى را طی می‌ کنند قطعا به جاهایی می‌ روند که کسی قبلا در آنجا نبوده است ! #mx_zahra_♡ @Loversyou
2019/10/30 13:09
ᴅᴏɴ'ᴛ ᴊᴜᴍᴘ ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ'ᴛ ғʟʏ! نَپَر وقتی میدونی نمیتونی پرواز کنی! #بیو @Loversyou
2019/10/30 13:05
Esmet Ke Miad
Roozbeh Bemani
🎧 آهنگ #جدید روزبه بمانی به نام اسمت که میاد 🔎 #روزبه_بمانی
2019/10/30 13:03
1